Чурумлагъа да къарамай, умутландыргъан спортчуланы хазырлайдыла

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъну кючлеу комплексде энчи зал ачылгъынчы, жарауну физкультурадан дерследе неда окъуудан бош заманда этдирип тургъандыла. Бусагъатда школлада гимнастика бла кюреширча оборудование къалмагъанды, аны сатып алыргъа аланы амаллары да жокъду. Аны ючюн спортну бу тюрлюсюнден жарау этерге онглары жаланда Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школуна жюрюгенлени барды. Спорт гимнастикадан бёлюм а анда отуз жылдан бери ишлейди.
Тренер-хореограф Инна Варакина билдиргеннге кёре, жыл сайын алагъа жюзге жууукъ сабий келеди. Асламысында ала гитче класслагъа жюрюгенледиле, аланы ата-аналары саулукълу, къарыулу болур, чыныкъдырыр ючюн келтиредиле. 1-2 жылны хазырланыуладан ётгенден сора, ала юйрениу-жарау этиу къауумлагъа кёчюрюледиле. Анда фахмулу, кеслерин иги жанындан кёргюзтген сабийле уа артда эришиулеге да къатышадыла.
Спорт гимнастика – спортну къыйын, кёп кюч излеген тюрлюлеринденди. Анда жетишимли болур ючюн, жарауну битеу къарыуун салып бардыргъандан сора да, адам итиниулюгю, гиртчилиги бла айырмалы, муратына жетиуде да къаты болургъа тийишлиди. Хар снарядда упражненияла этерге, энчи усталыкъ, билим керекди. Бу затлагъа жашчыкъланы бла къызчыкъланы гимнастика зал ачылгъанлы бери анда ишлеген сынамлы тренерле-преподавательле Ольга Наджафова, Татьяна Ортанова, кеси заманында спорт школну бошагъан  Наталья Губашиева юйретедиле. Кубаньда академияны тауусхандан сора Наталья Губашиева бери къайтханды, ол асламысында разрядлары болгъан къызчыкъланы юйретеди.                  
- Жарсыугъа, жарау этген сабийлени асламысы мында кёпге къалмайдыла, - дейди Инна Варакина. – Бир кесек къарыу алгъанларындан сора, спортну тутушуу неда кюч тюрлюлерин сайлайдыла. Аны ючюн бийик усталыкълы гимнастланы хазырлагъан къыйын болады. Сора республикабызда спортну бу тюрлюсюнден эришиуле аз бардырыладыла. Алгъаракълада сабийлерибиз белгили гимнастка, 2000 жылда Сиднейде Олимпиада оюнланы кюмюш эм доммакъ призёру Елена Продунованы аты бла бардырылгъан регион турнирге къатышхандыла. Анда ала, экинчи эм ючюнчю жаш тёлю разрядлада эрише, эки майдал къытхандыла.  
Елена Продунова Нальчикге келгени бла сабийлерибиз гимнастикада да уллу жетишимле болдурурларына ышаныу кючленнгенди. Сынамлы тренер бюгюнлюкде умутландыргъан гитче гимнастланы юйретеди, тренер-преподавательле бла семинарла бардырады, эришиуле къурайды. Алай бла Къабарты-Малкъарда спорт гимнастика айнырына ийнаныу барды. Элбрус райондан хунерли, атларын айтдыргъан сабийле да Продуновада жарау этерикдиле.
Гимнастикадан бёлюмню преподавательлери аланы залларындагъы оборудование эски болгъанын, шёндюгю излемлеге келишмегенин, жарауну тынгылы бардырырча керекле жетишмегенлерин жарсып айтадыла. Битеу бу чурумла спортчуланы тынгылы хазырларгъа, аланы усталыкъларын дайым ёсдюрюрге къоймайдыла, аны ючюн жетишимлени сакъларча тюйюлдю. Жангы гимнастика снарядла бек багъадыла. Ата-аналаны эм спонсорланы болушлукълары бла сатып жангыз да батут эм хауа бла кёпдюрюлген акробатика «жолчукъ» алыннгандыла. Болсада, ол чурумлагъа да къарамай, районну гимнастикадан тренерлери сабийлени юйретиу тынгылы бардырылыр, ала жетишимле болдурур ючюн къолдан келгенни аямайдыла.

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018