Майдалсыз къалмагъандыла

Тырныауузну В.А. Губанов атлы "Геолог" спорт-саулукъну кючлеу комплексинде боксдан Россейли студент спорт союзну биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 13 регионундан, ол санда Кърымдан, Тюмень, Ростов эм Волгоград областьларындан 2002-2003 жыллада туугъан 117 боксчу къатышхандыла. Эришиуледе Европаны, Россейни биринчиликлерини призёрларыны сермешгенлери уа аланы даражалары бийик болгъанына шагъатлыкъ этеди.
Битеу ауурлукъ къауумлада да хорлам ючюн кюреш къаты баргъанын белгилерчады. Къабарты-Малкъардан спортчуладан биринчи жерлени Ёлмезланы Рамазан бла Элбайланы Алим алгъандыла. Кюмюш майдалла Журтубайланы Рустамгъа, Инал Кодзоковха жетгендиле. Ючюнчю жерлеге Ёзденланы Кесуан,  Гергъокъланы Алан, Зейнудин Зайнудинов, Кантемир Гукепшев чыкъгъандыла.
Бу эришиуню эсеплерине кёре, къыралны биринчилигине барлыкъ спортчула айырыллыкъдыла.

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018