Даражалы турнирде – биринчиле

Адыгеяда Олимпиада оюнланы чемпиону, спортну сыйлы устасы Асланбек Хуштовну саугъаларына грек-рим тутушуудан ачыкъ битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны регионларындан, Ростов областьдан, Краснодар эм Ставрополь крайладан 2002-2007 жыллада туугъан 258 спортчу къатышхандыла. Аланы араларында Къабарты-Малкъарны Элбрус районуну сабий-жаш тёлю спорт школундан сегиз гёжеф болгъандыла, аладан бешиси майдалла да къытхандыла.    
Абадан жашланы араларында биринчи жерге Тебердиланы Таулан чыкъгъанды. Бапыналаны Къурман бла Кациланы Абдурахман доммакъ майдалла къытхандыла. Гитчеледе призёрланы санына Отарланы Мурат бла Лукияланы Руслан киргендиле. Аланы тренерле Локияланы Юрий, Чеченланы Артур, Балаланы Алим, Хапаланы Аслан юйретедиле.

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018