Газ ызла тинтилгендиле эмда жангыртылгъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъ бла жалчытхан объектлени келир къыш кезиуге тынгылы хазыр этгенди. Тийишли ишлени чеклеринде аны специалистлери жерни тюбю бла баргъан 675 километрден артыкъ ызланы тинтгендиле. Анга кёре, бузулгъан, газ жиберген жерледе ремонт бардыргъандыла.
Мюлкню техника жаны бла халин билир умутда 117 километр газ ызлагъа эмда отлукъну басымын тюрлендирип жиберген 323 объектге (ПРГ) да къаралгъанды. Алагъа, сёз ючюн, хар жыл сайын профилактика этилгенлей турады.
Шёндю уа специалистле аланы эмда жерни башы бла баргъан 64 километр газ ызны жангыдан боягъандыла. Андан сора да, предприятияны автопаркында болгъан 210 машинаны эмда башха техниканы да хазырлагъандыла.  
Этилген ишлеге кёре, энди газ бла жалчытыу система чурумсуз ишлерикди, ол себепден жамауат, коммунал службала эм предприятияла да кёк отлукъ бла жалчытылынырыкъдыла, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.  

Бизни корр.         

 

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018