Керекли сайтны ач да, пенсиянгы юсюнден толу хапар бил

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду. Эки жангы бёлюм Фондну сайтында электрон жумушланы хайырланыугъа бла Интернетде иш излерге юйретиуге жораланнгандыла.
Компьютер бла ишлеуню юсюнден бёлюм да жангыртылгъанды: китапда Windows операция системаны 7-чи эм 10-чу тюрлюлери толусунлай суратланадыла. Преподаватель бу эки тюрлюден кёп хайырланылгъанладан бирин сайлап юйретирикди. Интернет бла сатыу-алыу этиуню бёлюмю да кенгертилгенди. Анда банк картала бла тёлеуле этгенде, аманлыкъчылагъа алдатмаз ючюн не затха сакъ болургъа кереклиси эсгертиледи. Битеу бу материалланы azbukainterneta.ru сайтда да табаргъа боллукъду.
Эсигизге салайыкъ, интернет портал китап да Пенсия фонд бла «Ростелеком» 2014 жылда тауусхан келишимни чеклеринде жарашдырылгъандыла. Аны мураты пенсиячыланы компьютер жаны бла билимлерин ёсдюрюудю, ала къырал жумушларын Интернетни юсю бла къыйналмай тамамларча этиудю. Битеу материаллагъа Россейни Билим бериу академиясыны рецензиясы барды, анда китапда дерсле юйретиу-методика излемлеге толусунлай келишгенлерине, адамлагъа керек болгъанларына шагъатлыкъ этиледи.
Андан тышында, фонд окъуучулагъа бла студентлеге http://school.pfrf.ru/ - сайт ачханды. Анда жаш адамлагъа Россейни пенсия системасыны къуралыууну, боллукъ пенсияны юсюнден ангылашыулу тилде айтылады. Аны ачып къарагъанла, пенсияларына къошулур ючюн не этерге кереклисин, электрон кабинетни хайырланыуну, СНИЛС-ни алыуну жорукъларын эм пенсия бла байламлы башха жумушланы къалай тындырыргъа боллугъун билликдиле. Ахырында уа неге юйреннгенлерин энчи тестни ётюп да тинталлыкъдыла. Бу сайт устазлагъа бла преподавательлеге, ата-аналагъа да хайырлы боллукъду, деп билдиргендиле фондну республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018