Поэзиясына табыныу селеймейди

Нальчик шахарны 23-чю номерли школунда закий Къулий Къайсынны 100- жыллыгъына аталып, «Мамырлыкъ эм къууанч Сизге, саула!» деген фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу бла Бекмурза Пачев атлы библиотека къурагъан эди.
Бу школда кёп миллетлени сабийлери окъуйдула. Къайсынны байрамына ала барысы да бирча къатышхандыла. Мектепни директору Макытланы Асият айтханнга кёре, окъуучуланы саны жети жюз элли бешге жетгенди, аладан жюз бла жыйырма тёртюсю сакъатладыла. Белгилисича, саусуз сабийлени жюрек дарманлары искусстводу. Фестивальда тепсеуле, жырла аланы бек къууандыргъандыла. Алай аладан да бег а Къайсынны адамгъа кюч–къарыу берген назмулары. Аны къурагъанла поэтни жашаууну юсюнден презентация этгендиле.
Библиотека ишчиле, аны фахмусундан сора да, жигитлигине, кишилигине эс бургъандыла. Фронтда жазгъан чыгъармала солдатлагъа болушханларын чертгендиле. Ол заманда окъуна таулу назмучу белгили адам эди. Уруш бошалгъандан сора поэтге Москва бла Ленинграддан сора башха сюйген жеринде жашаргъа эркинлик бередиле, ол а халкъыны ызындан баргъан эди. Къайсынны адамлыкъ дерслерини юсюнден хапаргъа школчула шум болуп тынгылагъандыла.
Фестивальда поэтни анасына аталгъан назмула да окъулгъандыла. «Анама сын» жюрегине жетмеген жер башында инсан болурму? Сёзсюз, тилманч Семён Липкин Къулий улуну чыгъармалары битеудуния лириканы байыкъландыргъандыла деп бошдан айтмагъанды. Сагъыш этейик, Яникой элден Бечелланы Юзейирхан къалай кючлю сюйгенди жашы Къайсынны, къалай толтургъанды аны жюрегин жылыуу бла, ол жылыу адамлагъа берилип тургъанлыкъгъа, ёмюрде да таркъаймазча? Жашауунда хар жетишими, хар кюню ючюн назмучу анасына ыразылыгъын билдиргенди.
Закийни тиширыулагъа хурмет эте билгени чыгъармаларында ачыкъ кёрюнюп турады. Алла Пугачёва «Судьба, прошу не пожалей добра» деген жырны дуниягъа белгили этгенди. Къайсынны ёлюмсюз тизгинлерине жазылгъан жырны. Бюгюнлюкде аны Наргиз эм башхала да айтадыла. Таулу поэтни тилеклери, ёмюрлени хорлап, сахналада эшитилгенлей турадыла. Школну сахнасында да ала, тюз бусагъатда жазылгъанча, алай эшитиле эдиле. Заман эски, къарыусуз этмейди Къулий улуну поэзиясын, ол кюч ала, жылтырай-жана барады.
Фестивальда аны устазы Мечиланы Кязимни юсюнден да айтхандыла. Къайсын адамны жюрегин кёре билгенди, Кязимни жазгъан сёзю бла жаны бир болгъанын ангылагъанды.Бизни халкъыбызны акъылманына тийишли бийик багъа бергенди.
Школчула хар назмугъа къызыу къарс ургъандыла. Алай бла фестиваль жарыкъ халда озгъанды.

Байсыланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018