Унутулмазлыкъ жарыкъ ингир

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла. Къулийланы Къайсыннга аталгъан къууанчлы ингирге КъМР-ни халкъ поэти Гуртуланы Салих, КъМР-ни, халкъ поэти Созайланы Ахмат, назмучу Мусукаланы Сакинат, жазыучу Османланы Хыйса, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчулары Этчеланы Музафар бла Жашууланы Башир, Нальчик шахар администрацияны келечиси Афашокъаланы Мариям, Жабаги Казаноко атлы культура араны ишчилери эм башхала къатышхандыла.
Школгъа кире баргъан жерде поэтни жашау жолуну, чыгъармаларыны юсюнден кёрмюч къуралгъан эди. Хар келген аны къатында мычыгъаны сейир тюйюл эди – анда поэтни ишлерине къошулуп, халкъ усталыгъыбызны да юлгюлери бар эдиле. Актовый залда уа адам сыйынып-сыйынмазча кёп эди – школчула, устазла, эллиле, къонакъла…
Къууанчлы жыйылыу Д. Ластны «Одинокий пастух» деген музыкасы эшитиле тургъанлай айтылгъан назмула бла башланнганды. Ол бек ариу эди. Малкъар таулада къойчу жаш сюрюуюн бошлап, жангы тангнга, дуниягъа къууанып, сокъгъанча сырыйнасын. Ызы бла байрамны бардыргъанла уллу поэтибизни жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден айтхандыла. Окъуучула Чабдарланы Расул бла Ясмина, Бачиланы Алан, Кючмезланы Марат, Биттирланы Айза бла Азиза, Созайланы Жаннет, Махийланы Жамиля бла Самира, Аппаланы Дамира, Бёзюланы Раида эм башхала Къулийланы Къайсынны назмуларын окъугъандыла.
Гуртуланы Салих сабийлеге поэтни кесини, аны шуёхларыны юслеринден да айтханды. Ол Евгений Евтушенко Къулийланы Къайсыннга атагъан назмуну малкъар тилге кёчюрюп, аны да эм поэтге атагъан назму къауумундан бир кесегин окъугъанды. Созайланы Ахмат да сыйлы назмучубузну адамлыгъын чертгенди, анга кесини жашауундан юлгюле келтирип, тынгылагъанланы сейирсиндиргенди. Мусукаланы Сакинат Къулийланы Къайсынны жашауундан хапарлагъанды, тынгылагъанла аны бла бютюнда ёхтемленирик, эсде тутарыкъ бир къауум шартны билдиргенди.
Ингирни эслерча жарыкъ этген Жашууланы Башир бла школну хору айтхан жырла болгъандыла. Сабийле тепсеген да этгендиле, Къайсынны ауазы эшитилгенлей, Малкъарны суратлары кезиуленип кёрюне тургъандыла. Ахырында уа экранда Никита Джигурда бла Алла Пугачёва Къайсынны сёзлерине жырланы айтхандыла.
Къонакъла школну администрациясына, энчи аны директору Бачиланы Анжела Ахматовнагъа бу ариу ингир ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле.

 

Кертиланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018