Закийни сураты - почта маркада

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды. Жыйылыугъа Къулийланы Къайсынны жашы  Ахмат, тукъумну келечилери Малик бла Мустафир, «Почта России» бёлюмню таматасы Мурат Хакулов, республикада филателистле обществону таматасы Заур Чеченов, журналистле эм башхала къатышхандыла.  
Маркагъа Къулий улуну Нальчикде эсгертмесини сураты салыннганды. Аны багъасы 19 сомду. Андан сора да, поэтни юбилей жылына жоралап аны суратлары бла алты минг чакълы почта карточка бла конверт чыгъарылгъанды.  
Заур Чеченов, жыйылыуну ача, Къулий улуну юбилейине почта карточканы чыгъарыргъа онг табылгъанын уллу къууанчха санагъанды. Бу жумушну ала «Почта России» бла бирге былтыр окъуна башлагъанларын, керек документацияны жарашдыргъанларын, бюгюнлюкде марканы Россей, тыш къыраллы шахарлада жаярча онг табылгъанын билдиргенди. Ызы бла Мурат Хакулов поэтни 100-жыллыгъын белгилеуге почта да къошумчулукъ эталгъаны ёхтемленирча шарт болгъанын белгилеп, аны чыгъармачылыгъы дуния маданиятны байлыгъы болгъанын чертгенди. Къулий улуну хар назмусу жюрегинге жетеди. Марканы чыгъаргъаныбызны себеби да аны сыйлы кёргенибизни белгисиди», - дегенди ол.
Атасын хурметлеп жыйылыугъа келгенлеге ыразылыгъын Ахмат да энчи  билдиргенди. Къайсын маданиятны айнытыугъа уллу къыйын салгъанын, Ата журтуна, халкъына да жюреги бла къуллукъ этгенин, аны назмулары ёлюмсюз болгъанларын эсгергенди. Ызы бла ол бу магъаналы жумушха себеплик этген Мурат Хасанбиевичге, къарындашларына жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Андан сора почтаны музейине берирча карточкалагъа мухур салгъандыла.

 

Курданланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018