Бизнесни жорукъларына бла жашырынлыкъларына тюшюндюрюу

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни Информация технологияла эм экономика колледжинде республиканы эллеринден бла гитче шахарларындан жаш тёлюге «Таза жюрекле» жамауат организацияны таматасы Берд Тарчоков «Мен - предпринимательме» деген семинар-тренинг бардыргъанды. Анда адам энчи ишин къалай башларгъа боллугъуну юсюнден айтылгъанды.
«Профессияны сайларгъа болушуу» деген проектге кёре лекторну борчу студентлени предприниматель ишге хазырларгъады, элледен бла гитче шахарладан жаш адамланы бизнес бла кюреширге кёллендириргеди. Ол себепден семинаргъа къатышханлагъа предпринимательствону практика жанын толу ангылатадыла, къырал эм муниципал органла бла байламлыкъла жюрютюрге, партнёрла, инвесторла эм клиентле бла ишлерге да юйретедиле.
Семинарда студентлеге глобализацияны, интернетни хайырыны эмда хатасыны юсюнден да айтылгъанды. Совет Союз къалай чачылгъанын, «АвтоВАЗ»-ны, Алексей Улюкаевге сюд не ючюн этилгенини юсюнден да ушакъ бардыргъандыла.
Бусагъатда налог службада кючлю компьютер ишлеп тебирегенин, ол фирмала бир бири бла бардыргъан жумушланы тинтип тургъанын, аны себепли ол ведомстводан киши да зат букъдуралмазлыгъын эмда налогланы тёлемей къутулалмазлыгъын да билдиргенди.
Семинарда бизнесни, маркетингни право мурдоруну, банкны сайлауну, счётну къалай ачаргъа кереклисини, къырал не бла болушханыны, льгота кредитлени къыйматлылыгъыны юсюнден соруулагъа да жууапла берилгендиле.
Ахырында къууанч халда, колледжни таматасы Фатима Нахушева да къатышып, жыйырма беш студентге тренингни ётгенлерине шагъатлыкъ къагъытла берилгендиле.

Курданланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман