Ток ючюн ахчаны кимге болса тёлемегиз!

Бизни республикада электрокючню хайырланыучула арт кезиуледе хыйлачылыкъ шартла бла тюбеп башлагъандыла, деп билдиредиле «Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан.
Компанияны специалистлери тохташдыргъаннга кёре, белгисиз адамла, кеслерин «Каббалкэнергону» неда аны бёлюмлерини келечилерича кёргюзтюп, абонентлеге тёлеуню алагъа жеринде окъуна бермесегиз, юйге баргъан ток ызла кесилликдиле деп къоркъутургъа кюрешедиле. «Быллай тёлеуле къолдан къолгъа берилмейдиле, бютюнда контроль-касса техникасыз эмда касса чексиз», - дейдиле компанияда.
Электрокюч ючюн тёлеуню «Каббалкэнергону» кассаларында, Сбербанкда, адамланы жумушларын жалчытхан аралада, почтада берирге, банкоматлада неда терминаллада тёлерге болады. Интернетни билгенле аны «Сбербанк-Онлайн» сервисде неда компанияны сайтында (www.gp-lc.ru) «Энчи кабинетде» да тёлеяллыкъдыла.

Свежие номера газет Заман