Жюрегинг бла берилсенг ишинге…

«Насып бла жетишим недиле?» - деген сорууну кесине бермеген адам хазна болмаз. Жууаплары да хар кимни энчидиле. Белгили педагог К. Ушинскийни:«Урунуу ызыгъызны сайлай билсегиз эм анга жюрегигиз бла берилсегиз, насып сизни кеси табар!» - деген сёзлери магъаналарын бир заманда да тас этерик тюйюлдюле дерге боллукъду. Ала билим бериу системада ишлеп келгенлени ич дунияларын бютюн терен ачыкълайдыла.
Бюгюн мен сизге хапарын айтыргъа сюйген Гюлюйланы Лейля кёп жылланы Тырныауузну 6-чы номерли сабий садында юйретиучю болуп ишлейди. Аламат специалистни сабийле, тенглери да бирча сюедиле эм багъалайдыла.
Юйретиучюню усталыгъына къолундагъы жашчыкъланы бла къызчыкъланы кёз къарамлары бла багъа берирге тийишлиди. Нек дегенде ала ётюрюк, кёзбау деген не болгъанын билмейдиле. Лейля Адхамовна аланы жарсыуларына тынгылайды, керек болса, жапсаргъан да этеди. Жукълагъан кезиулеринде, аналарыча, юслерин жаба, жилямсырагъаны болса, ариу айта, 15 жылны жашайды мени жигитим сабийлик дуниясында.
Этген сайлаууна ол бир такъыйкъагъа да сокъуранмагъанды. Жетишимлери да кёпдюле, алай ол алагъа ыразы болуп, тынчайып къалмагъанды, кюн сайын билимин ёсдюргенлей, айтхылыкъ педагогланы илму ишлери бла шагъырейленнгенлей турады. Ушагъыбызны кезиуюнде да ол, аланы айтханларын эсине тюшюре, юлгюле келтире эди.Дагъыда аны бу ишде кёп затха юйретген Алийланы Кулистанны, Валентина Гетманованы, Жеттеланы Маринаны жюрек ыразылыкъ бла сагъыннганды.
Ишде жангы амалланы хайырланыргъа итиннгенлей турады уста педагог. Сабийлени гитчеликден шуёхлукъ, тенглик, жууаплылыкъ дегенча затлагъа юйрете, алада адамлыкъны мурдорун салады десем, ётюрюк болмаз.
- Бир группаны ичинде сабийле къауум-къауум юлешинип, жау болсала, иги тюйюлдю. Садикни бошар кезиуге ала коллективде кеслерин тийишли жюрюте билирге керекдиле. Ол затланы ангылатыу бизни борчубузду, - дейди ушакъ негерим.
Жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа ол тюрлю-тюрлю китапла окъургъа бек сюеди. Ызы бла айтылгъан затланы ала къалай ангылагъанларын бирге сюзедиле. Дагъыда Лейля Адхамовна гитчечиклени экскурсиялагъа чыгъарыргъа да ёчдю. Ата-анала анга бек ыразыдыла. Тюз ниетли юйретиучю ыспас сёзлени терк-терк эшитеди.
Юйюр жашауунда да ол аламат анады эм ыннады. Баш иеси Гюлюйланы Мустафа бла эки жаш бла бир къыз ёсдюргендиле. Бюгюнлюкде огъурлу юйюр туудукъларына къууана жашайды.

Таппасханланы Аминат.

Свежие номера газет Заман