Уллу отдан жилтин тюшгенча, илхам алып

Республикада Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Ленинни саугъасыны, СССР-ни, РСФСР-ни Къырал саугъаларыны да лауреаты Къулийланы Къайсынны юбилейине аталгъан жыйылыула барадыла. Алагъа таматала, школчу сабийле да сюйюп къатышадыла. Озгъан ыйыкъда аллай къууанчлы тюбешиу Къабарты-Малкъар къырал университетде болгъанды. Аны, тёреге айланнганыча, Отарланы Керим атлы Малкъар маданият ара бардыргъанды.
Ары устазлары бла биринчиден башлап, онбириничи класслагъа жюрюгенле шахар школладан, элледен да келгендиле. Ала поэтни назмуларын окъугъандыла, абаданыракъла уа андан сора да кёлденжазмала жазып, аланы жюриге къараргъа келтиргендиле. Окъуучуланы бери келирге деп алгъадан жазмагъа тюшгенлерини саны юч жюзден озгъанлыкъгъа, бу хапарны эшитип, дагъыда эл-элледен жыйылгъанла бар эдиле. Ол кюн бу ариу ишни юсю бла ол окъуу юйге келгенлени саны ма аллай бир кёп болгъаны сейирсиндирген окъуна этгенди – ала бла ишлеген КъМКъУ-ну педагогика институтуну преподавательлерине тынч тюйюл эди.
Окъуучула «Къулийланы Къайсын – поэт эм адам», «Къулийланы Къайсын халкъны эсинде», «Къулийланы Къайсынны уруш лирикасы», «Къулийланы Къайсынны поэзиясында символика», «Къайсынны сюйген чыгъармасы» деген темалагъа кёлденжазмала хазырлагъандыла.
Бу ишни магъанасы терен болгъанына бир шагъатлыкъ – келгенле уллу поэтибизни жашауундан, чыгъармачылыкъ ишинден, кишилигинден да эндиге дери билмеген кёп затны ачхандыла кеслерине. Экинчи жанындан а, ала Къайсынны юсю бла бир бирни таныгъандыла. Аны бла бирге жазыу ишле, окъуула да кёп тилледе баргъандыла – малкъар, къабарты, орус, ингилиз... Назмуланы тюрк тилде окъугъан сабийле да чыкъгъандыла арада. Белгили поэтни поэзиясы кёллендирип, уллу отдан жилтин тюшгенча, илхам алып, малкъар халкъны ёхтемлиги Къулийланы Къайсыннга атап, кеслери назму тизгенле да бар эдиле.
Къайсын акъылман адам эди, уллу поэт, кеси кетгенден сора да, отуз жылдан атлагъанда да бизни бирге жыяды. Аны бла шуёхлукъну, билекликни, бир бирни билиуню, ангылауну юлгюсю болуп келеди, ол ахшы адамлагъа тийишли сезимлени татлылыкъларын бизге да жетдиреди. Къабарты-Малкъарда кёп миллетни келечилери жашайдыла. Назму окъугъанланы арасында болгъан бирлик ол тил, башха адет-тёре айырмалыкъланы барын да унутдургъан эди.

Кертиланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман