Документлени терк жарашдырыргъа болушурукъ мадар

Тийишли законлада айтылгъаннга кёре, битеу тюрлю малчылыкъ продукцияны (этни, сютню, жюнню, терилени, жумуртхаланы, балны эм башхаларын) эмда малланы, юй къанатлыланы, чабакъланы рынокга неда башха сатыу жерлеге элтирни аллында, аланы ветеринар-санитар экспертизасын этерге керекди, деп билдиредиле Къабарты-Малкъар Республиканы Ветеринария управлениясындан.
Бу иш бла къырал ветеринария служба эмда аны жер-жерли бёлюмлери кюрешедиле. Ол жумуш тамамланнганы бла тийишли документ бериледи. Келир жылдан башлаб а, бу къагъыт электрон халда жарашдырылып тебирерикди. Аны бла байламлы «Меркурий» къырал информация система къуралгъанды. Анга къошулургъа сюйгенле быйыл 15 декабрьге дери Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия–Аланияда управлениясына заявление берирге керекдиле. Аны адреси: Нальчик ш., Ленин атлы проспект, 54. Заявленияны къалай жарашдырыргъа боллугъу бла ведомствону www.fsvps.ru интернет сайтында шагъырейленирге амал барды.
Системагъа къошулургъа эркинлик алгъан предприятие неда организация, аны хайырланыргъа юйренирча келечилерин Ветеринария управлениягъа жиберирге керекди. Системада предприятие жарашдыргъан продукцияны журналы боллукъду. Мюлкде не зат чыгъарылгъаны анда кёргюзтюлмесе эмда тийишли документле жарашдырылмасала, продукцияны не республиканы, не къыралны тийресинде ташыугъа чек салынырыкъды.

Свежие номера газет Заман