Ярмарка санитар мардалагъа келишмей тебирегенди

Нальчикде солуу кюнледе Абхазия майданда ишлеген ярмарканы юсюнден арт заманда тюрлю-тюрлю оюмла эшитирге тюшеди. Мында аш-сууну эм башха товарланы адамла базардан эсе учузуракъ табадыла, сатыучула да, аз-кёп болса да, хайыр тюшюредиле.
Алай арт кезиуде ол кюнден-кюннге низамсыз, санитар мардала сакъланмагъан жер болуп барады. Ол себепден Нальчик шахарны администрациясы къысха заманда болумну тюзетир муратлыды. Аны юсюнден бизге мэрияда экономиканы айнытыу, хайырланыучу рынокну эм предпринимательлеге болушлукъ бериу жаны бла департаментни таматасы Ислам Ашхотов билдиргенди.
- Ярмарка адамла товарланы учузуракъ алыр, эл мюлкле да продукцияларын сатар ючюн къуралгъанды. Биринчи заманны айтсакъ, этген муратыбыз толгъанды. Республиканы производительлери, шахарны администрациясындан эркинлик алып, жерле бла жалчытылынадыла. Алыучуланы, сатыучуланы жанындан да тарыгъыу эшитмегенбиз. Бютюнда бек ярмаркагъа сюйюп тамата тёлю эм шахарны Ара эм Горный районларында жашагъанла келедиле.
Жылла бла сатыу этгенлени кёбюсюню кеслерини алыучулары бардыла. Адамла республикада чыкъгъан продукцияны алыргъа сюедиле. Сёз ючюн, «Ленинцы» эл мюлк комплекс арт эки жылда кесини сатыу точкаларын юч кереге кёбейтгенди. Продукцияларын сатаргъа сюйгенле бла бирге ярмарка да кенгере барады. Алай, жарсыугъа, айный баргъаны бла жорукъла унутула, санитар мардала да бузула башланнгандыла.
Сатыу-алыу точкала номерсиз анда-мында орналадыла, ярмарка башланнгынчы окъуна жерлени юлешип башлайдыла, алайланы бийлерча, ящикле, къагъытла жаядыла, столла саладыла. Иги жерле ючюн даулашла къураладыла, бир-бирле уа иги хайырлы точкаланы сатаргъа кюрешедиле.
Белгилисича, сатыучугъа жаланда 3х4 метр сатыу жер бериледи. Хар бирини ызындан контроль бардырыргъа къыйынды. Жерлени бирсиледен багъаракъ сатып алгъанла бирлешип, багъаланы кётюредиле. Сатыу белгиленнген бир кезиуге дери бармагъаныны хатасындан тёгерек-башны заманында жыяргъа онг чыкъмайды. Базар чачылгъандан сора да, бир-бирле майдандан тышында машинала тохтагъан жерледе, тротуарлада эмда башха точкалада ишлерге кюрешедиле. Ол къоркъуусузлукъгъа келишмегенден тышында улоулагъа да тыйгъыч болады.
Нальчик шахарны экономиканы айнытыу, хайырланыучу рынок эм предпринимательлеге болушлукъ бериу жаны бла департамент ярмаркада болумну тюзетирча план жарашдыргъанды. Анга кёре сатыу-алыу жерле белгиленнген схемадан таймазгъа керек боллукъдула, сатыучу, алгъадан заявление жазып, номери бла жер алыргъа тийишлиди, сатыу-алыу жер айтылгъан мардалагъа кёре жарашдырыллыкъды, бузукъчулагъа полицияны келечилери кёз-къулакъ боллукъдула, ярмарка башланнгандан сора ары тыш адам машинасы бла кирирге жарарыкъ тюйюлдю, аш-азыкъ эм товарла сатхан сатырла бир бирден башха орналыргъа керекдиле. Андан сора къошакъ халда гитче эл мюлк производительлеге бла льготалы къауумгъа да жерле къурар мурат барды.
Шахарны администрациясы кеслерин ахшы жаны бла кёргюзтген сатыучулагъа эм иги жерледе ишлерге онг берилликди. Ярмаркада экология жаны бла таза, качестволу, ким чыгъаргъаны белгили болгъан аш-азыкъ продукция сатыллыкъды, промышленный товарла уа дайым азайтылынырыкъдыла. Администрацияда сатыучу не продукт сатарыгъы бла ол заявка бере туруп окъуна шагъырейленирикдиле. Аны хайырындан ярмаркада эркинликсиз сатыу этгенле, ол санда бугъуп жашагъан мигрантла, боллукъ тюйюдюле.
Россейни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосу ярмаркаланы айнытыр хыйсап бла сатыу бардырыу законнга тюрлениуле кийиргенди. Анга кёре ярмарка, стационар базарча, кёчюрюлюрге жарагъан эм гитче сатыу-алыу точкача, экономиканы айныууна себеплик этген, гражданланы излемлерине да келишген объектге саналады. «О торговой деятельности в РФ» законнга кийирилген тюрлениуле жер-жерли власть органлагъа ярмаркада сатыу-алыу точкаланы сатаргъа, алагъа толу контроль бардырыргъа да эркин этедиле.
Специалистле айтханларыча, сагъынылгъан комплекс амалланы жашауда бардырыу ярмаркада болумну тюзетирге, аны бла бирге уа республикада чыкъгъан товарланы кёбюрек сатаргъа себеплик этерикди.

Нальчик шахар округну администрациясыны пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман