Белгили нейрохирургла бир бири сынаулары бла шагъырейленедиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде «Сабий нейрохирургияда бла хирургияда эм магъаналы вопросла» деген темагъа школ семинар башланнганды. Ол быйыл тёртюнчю кере бардырылады.
Проект саулай Шимал Кавказда окъуна эм магъаналыладан бирине саналады. Анга сабий хирургия, нейрохирургия, педиатрия, нейрореабилитация жаны бла белгили специалистле къатышадыла. Ала, бирлешип, жангы амалланы юслеринден ушакъ бардырадыла, алчы сынау бла да шагъырейленедиле. Ол а саусузлагъа болушлукъ бериуде, диагностика эмда профилактика бардырыуда, сора багъыуда специалистлени билимлерин ёсдюрюрге болушады.
Бу жолгъу школ-семинарны ишине Россейни нейрохирургларыны ассоциациясыны президенти Александр Коновалов, сабийлеге хирургия жаны бла терк болушлукъ берген илму-тинтиу институтну профессору Леонид Рошаль да къатышхандыла. Лекторланы орунунда уа Москвадан бла Санкт-Петербургдан белгили специалистле да ишлерикдиле. Саулай алып айтханда, семинаргъа юч жюзден артыкъ адам къатышырыкъды. Аланы араларында Россейни регионларындан бла Къабарты-Малкъардан сабий хирургла, нейрохирургла, травматологла, неврологла, педиатрла эм башха бёлюмлени врачлары да бардыла.
Школ-семинарны ачылыууна КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов эм КъМР-ни саулукъ сакълау министри Светлана Расторгуева да къатышхандыла. «Билим бериу бла практика бир бирден айырылмай бардырылыргъа керекдиле. Къыралыбызны саулугъу да анга кёре боллукъду. Бютюнда бек сабийлерибизге уллу кёллю болургъа жарарыкъ тюйюлдю», - дегенди ректор. Ол быллай магъаналы ишни бардырыргъа болушханы ючюн Александр Коноваловха бла Леонид Рошальгъа, сабийлеге хирургия жаны бла терк болушлукъ берген институтну таматасы Валерий Митишге, Россейни тамата сабий нейрохирургу Сергей Горелышге, Россейни сабий нейрохирургларыны башчысы Вильям Хачатряннга, Москваны тамата сабий нейрохирургу Жанна Семеновагъа, Пирогов атлы миллет илму тинтиу медицина университетни сабий хирургия бёлюмюню профессору Мадина Чундуковагъа эмда Москваны сабийлеге хирургия эмда травматология жаны бла терк болушлукъ берген институтуну логопед врачы Ботталаны Жаннагъа ыразылыгъын билдиргенди.
Светлана Расторгуева да, семинарны магъаналыгъын черте, аны чеклеринде нейрохирургия жаны бла бюгюнлюкде жетишимлени юсюнден билирге онг чыкъгъанын айтханды. «Республиканы саулукъ сакълау системасында нейрохирургия жетишимли ишлеген эм магъаналы бёлюмледен бирине саналады. Аны айнытыугъа мындан арысында да аслам эс буруллукъду», - дегенди министр.
Леонид Рошаль бла Александр Коновалов да, семинаргъа къатышханлагъа жетишимле тежеп, мындан арысында бирге ишлерге чакъыргъандыла. Валерий Митиш а университетни юбилейи бла алгъышлап, кеси таматалыкъ этген институтну атындан эсде къалырча саугъа этгенди. Жанна Семёнова да, ёз республикасында аны коллегаларына былай аламат тюбегенлери ючюн, ёхтемленнгенин айта, регионладан келген врачланы конференциягъа тири къатышып, билимлерин ёсдюрюрге, заманларын да хайырлы ётдюрюрге чакъыргъанды.
Жыйылыуну къууанчлы кесеги бошалгъандан сора, ол кюн окъуна секциялада иш башланнганды. Бу жолгъу семинарда практикагъа аслам эс буруллукъду. Программагъа кёре эки жыйырма лекция, ушакъла, практика семинар, СКФО-ну баш сабий нейрохирургларыны кенгеши эм жаш врачланы конкурсу да боллукъду.
Университетни баш корпусунда уа бюгюнлюкде нейрохирургияда хайырланылгъан оборудованияны кёрмючю ётерикди. Анда семинарны партнёрлары - «Моснейро», «СинтоГруп», «Иннотек Медикал», «Лавентум» эмда башха компанияла - кеслерини продукциялары бла шагъырейлендирликдиле.

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман