Жыйымдыкъ командада биринчи

Бангкок шахарда ауур атлетикадан дунияны биринчилигине Къабарты-Малкъар бла Ингуш республикаладан Хас-Магомед Балаев бла Элбрус районну келечиси Хапаланы Магомет къатышхандыла. Ала экиси да 94 килограммгъа дери ауурлукъда эришгендиле.
Хас-Магомед Россейни командасында биринчи номерли атлет болгъанлыкъгъа, бу биринчиликде белгилеген ауурлукъну алалмай, эришиуден чыгъады. Магометни юсюнден айтханда уа, ол тюртюп, сермеп да 301 килограммны кётюргенди. Алай ол эсеп анга призёрланы къауумуна тюшер онг бермегенди.
Болсада къыралны жыйымдыкъ командасыны санында Хапа улу биринчи тизмедеди. Аны тренерлери Маккаланы Махти бла Ченгиз Дахкильгов жаш спортчуну жетишимине ыразыдыла.
Махти билдиргеннге кёре, Магомет алыкъа жашды эм быллай даражалы эришиуге да биринчи кере къатышады. Ол себепден сау дунияда 5-чи болгъаны да аман кёрюмдю тюйюлдю.

А. Талаев.

Свежие номера газет Заман


16.04.2018
13.04.2018
11.04.2018
09.04.2018