Хорлагъанла Анапагъа барлыкъдыла

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде «Юность России» физкультура-спорт биригиу боксдан 13-14-жыллыкъланы араларында биринчилик бардыргъанды. Анга къатышып, кеслерин сынаргъа сюйгенлени саны жюзге жете эди.
Алай бла, беш кюнню ичинде онсегиз ауурлукъ категорияда жаш боксчула хазырлыкъларын кёргюзтгендиле. Аладан бешисинде биринчи жерлени республиканы келечилери Сотталаны Альберт, Непеланы Сюлемен, Уяналаны Рашид, Кантемир Гукепшев эм Герийланы Алим алгъандыла.
Экинчиле Малкъарланы Алим, Анатолий Ерёмкин, Тембулат Керефов, Мухамед Мудренов эм Ахматланы Азнаур болгъандыла. Ючюнчю жерлеге уа Диналаны Муслим, Байкъазыланы Магомет, Жанукуланы Расул, Ислам Ныров, Ислам Камергоев, Амирхан Паунежев эм Арсен  Кауфов чыкъгъандыла.
Эришиулеге къатышханланы асламы жаш тёлю разрядны биринчи эм экинчи нормативин толтургъандыла. Биринчи жерлени алгъанла уа Россейни  майда Анапада бардырыллыкъ биринчилигине путёвкалагъа тийишли болгъандыла.

 

Темирланы Анатолий.

Свежие номера газет Заман


16.04.2018
13.04.2018
11.04.2018
09.04.2018