Алчы командагъа кёз ачдырмагъандыла

Россейни футболдан биринчилигини 32-чи турунда «Спартак-Нальчик» Ленинград областьны «Тосно» командасы бла ойнагъанды. Матч Великий Новгородда "Электрон" стадионда бардырылгъанды, анга къараргъа 1500 адам келгендиле.
Артдан-артха командабыз игирек ойнап башлагъанын белгилерчады. Мындан алгъа ала турнир таблицада алтынчы жерде болгъан Москваны «Спартак-2» клубу бла 1:1 эсеп бла ойнагъан эдиле. Энди уа экинчи жердеги комада бла тюбешгендиле, алай анга да къытдырмагъандыла. Спартакчыларыбыз кеслери гол уралмагъан эселе да, къабакъларына да топну жибермегендиле.
Ал такъыйкъалада «Тосно», чабыуулланы тири эте, нальчикчилени иги да сагъайтханды. Алай бизникиле да хомухлукъ этмегендиле, къоруулаучуларыбыз аланы артыкъ жууукъ жетерге къоймагъандыла. Таймны ортасында Кашчелан топну къабакъларыбыз таба ийгенди. Алай асыры къаты ургъандан, ол, бийикге учуп, алагъа гол келтирмегенди.
Гол урургъа артда  Макаров, Кутьин бла Заболотный да кюрешгендиле, алай ала да эсепни тюрлендиралмагъандыла. Спартакчыла аланы бу чабыуулларына терк жууаплагъандыла, алай была да жетишалмагъандыла.   
Экинчи таймда да алчы клуб голсуз къалмазгъа алланса да, муратына жеталмагъанды. Богаев топха ие болгъанды, насыпха, штанга бизникилени хорлатыудан сакълагъанды. Ахъядов да, топну бир кишиге ычхындырмагъанлай, алагъа гол урургъа кюрешгенди. Алай Нигматуллин аны тыйгъанды.
Эки команданы да голла урургъа амаллары болгъандыла, алай ала, топну неда асыры бийик атып неда штангагъа ийип, къараучуларын къууандыралмагъандыла. Болсада «Спартак-Нальчик» турнир таблицада 14-чю жеринде къалгъанды.
Командабызны баш тренери Хасанби Биджиев, бек кючлю клуб бла тюбеширигибизни эсге алып, матчха алай хазырланнганларын белгилегенди. «Тосногъа» бийик усталыкълары болгъан, бир бири бла байламлыкъда иги ойнагъан футболчула киредиле, ала алчы жерге тийишли командадыла.
Муратыбыз - аланы чабыуулларын тыяргъа эм матчны кесибизге табынлай бардырыргъа эди. Аман ойнамагъанбыз, къоркъуулу кезиуле кёп болгъанлары себепли къараучулагъа да эригирге тюшмегенди», - дегенди ол.
«Тоснону» баш тренери Дмитрий Парфенов а футболчуларына алай ыразы болмагъанды. «Гол урургъа асыры  сюйгенден, бек  ашыгъып, халатла жибергендиле. «Спартак-Нальчик» бош команда тюйюлдю, матчны ахырына дери тынчлыкъ бермеучюдю. Не кючлю команда бла тюбешселе да, ала очкола жыймай къалмаучудула. Бу жол да спартакчыла балла алалгъан эселе да, биз тас этгенбиз. Бизге жангыз да бир гол жетмегенди», деп къошханды ол.  
"Тосно" командада бу футболчула ойнагъандыла: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Чиркин (Мухаметшин, 56), Богаев, Галиулин (Альшин, 74), Макаров (Палиенко, 45), Кашчелан, Кутьин, Заболотный. Запаснойла: Байчора, Логашов, Аравин, Марков.
"Спартак-Нальчикде": Антипов, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Марченко, Войнов (Ахриев, 58), Мухаммад (Мурачёв, 74), Каркаев (Семёнов, 65), Дроздов, Богатырёв, Ахъядов (Бойчук, 87).
Запаснойла: Карданов, Макоев, Крамаренко.
Сарты карточкала Абазовха ("Тосно"), Ахъядовха, Ахриевге ("Спартак-Нальчик") кёргюзтюлгендиле.
Судьяла: Сергей Иванов (Дондагъы Ростов), Наиль Сейфетдинов (Къазан), Вячеслав Бочков (Сочи).
Башха матчла быллай эсепле бла бошалгъандыла:
• СКА-Хабаровск - Динамо М - 2:3
• Сибирь - Тюмень - 1:2
• Спартак-2 - Волгарь - 0:0
• Сокол - Кубань - 0:0
• Химик - Енисей - 2:2
• Тосно - Зенит-2 - 4:1
• Мордовия - Шинник - 1:0

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


20.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
13.06.2018