Тазалыкъ - ол аламатды!

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни оноуу бла быйыл Экологияны жылыча бардырылады. Къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд да бу кюнледе «Таза шахар» деген эстафетаны ачханды. Аны хайыры бла адамланы туугъан жерибизге сакъ болургъа, жашагъан жерлерин кирсиз тутаргъа чакъыргъандыла. Тазалыкъ, бек  биринчиден, кесибизни саулугъубузгъа иги болгъанын да белгилегендиле.
Бу жумушну Канукоев атлы орамдан башлагъандыла. Анда суу жагъасында солургъа сюйгенле кёпдюле. Алай кеслерини ызларындан къалгъан-къулгъанланы чачып кетгенле, жарсыугъа, асламдыла. Шешаланы, пластмасс адырланы суугъа да сызадыла. Ол а табийгъатха уллу заран тюшюреди.
Фондну келечилери жыйгъан кир-кипчикни Горзеленхозну машиналары алып  кетгендиле. Жумушну бошагъанларындан сора эстафетаны КъМР-ни волонтёрларыны «Къатынгдагъынга болуш» деген республикалы сабий-жаш тёлю жамауат организациясына ётдюргендиле.

Темуккуланы Амина.

Свежие номера газет Заман


16.04.2018
13.04.2018
11.04.2018
09.04.2018