Табийгъатны сакълау, туугъан жеринги сакълауду

Табийгъатха ие кёзден къарамай, биз кеси кесибизге хата салабыз. Белгили совет педагог В.А. Сухомлинский аны юсюнден былай жазгъанды: «Къудурет деген - айырылмазлыкъ бир сау затды. Анда жарашыулукъ, келишиулюк, бир бири бла байламлыкъ, бир бирге кёре болуу да бардыла. Ол жашау берген кючдю, аны ёзегиди. Адам бла да ол юзюлмезлик байламлыкъдады. Табийгъатны хайырланмай болмайбыз, алай а аны баласы болгъанлай къалыргъа, хазналарын багъаларгъа, керелерге, кючюн бойсундурургъа, анга жашыча сакъ болургъа борчлубуз-ма аллай ызны тутаргъа керекбиз аны бла байламлыгъыбызда…».
«Къабарты-Малкъарда къырал табийгъат бийик тау заповедник» федерал учреждение да ма ол ызны тутаргъа итинеди, битеу ишин да анга кёре къурайды. «Экология. Къоркъуусузлукъ. Жашау» деген акцияны да ол мурат бла бардыргъанды. Аны кезиуюнде табийгъатны сакълау бла байламлы этилген талай мадарны ичинде экология-жарыкъландырыу эмда экология-адеп-къылыкъ жаны бла иш аслам жерни алгъанды, кеси да барысындан да къыйматлы болгъанды.
Мен Черек районну Огъары Жемтала элинде А.Р.Чубаков атлы орта школну ол жаны бла тирилигин белгилерге сюеме. Акциягъа жюзден артыкъ адам къатышханды. Заповедникде ишлегенле «Экология эмда табийгъатны къоруулау» деген ат бла викторина къурагъандыла. Сабийле тюрлю-тюрлю соруулагъа уллу ыразылыкъ бла жууапла бергендиле, саугъала къоллу да болгъандыла.
Андан сора да, Россей Федерацияны эмда Къабарты-Малкъарны къудуретни сакълагъан махкемелерини юслеринден документли фильмле кёргюзтюлгендиле. Ахырында уа окъуучула устазлары бла элни ара орамына чыгъып,  заповедниклени 100-жыллыгъы бла алгъышлаула, табийгъатны кёз гинжинича сакъларгъа кереклисини юсюнден чакъырыула да жазылгъан плакатланы кётюрюп, тизилип ётгендиле. Окъуучулагъа келген къонакъла  уа школну директору Къудайланы Маратха ала бла къаты байламлыкъда ишлегени ючюн ыспас этгендиле.

Тогъузаланы Лейля.

Свежие номера газет Заман


20.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
13.06.2018