Терроризмни бла дин экстремизмни ниетлерине къажау кюрешни амаллары сюзюлгендиле

Ставропольда Россейни Къоркъуусузлукъ Советини Секретары Н.П. Патрушев  РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси О.Е. Белавенцев эмда  федерал округга кирген регионланы башчылары, федерал министерстволаны бла ведомстволаны келечилери бла бирге терроризмни бла дин экстремизмни ниетлерине къажау кюрешни амалларын сюзгенди. Кенгешге Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков да къатышханды эм сёлешгенди.
Тюбешиуде радикал ниетлени Шимал Кавказда жашагъанланы араларында жайылыуларын тохтатыу, миллетле аралы халланы игилендириу, халкъла аралы террорчу организацияланы жашланы кеслерине тартыу ишлерине къажау къыйматлы амалла табыу, терроризмни профилактикасы, жаш тёлюню радикал ниетлеге табыныуларыны сылтауларын кетериу жаны бла къошакъ мадарла белгиленнгендиле. Дагъыда билим бериу учреждениялада, урунуу мигрантланы араларында, уголовный-толтуруучу системаны учрежденияларында терроризмни идеологиясын жайып айланнганланы ачыкълауну амаллары да сюзюлгендиле.
Тышында бардырылгъан кенгешде андан сора да, Россейни наркотиклеге къажау къырал политикасыны 2020 жылгъа дери стратегиясы къалай толтурулгъанына да къаралгъанды. Шимал-Кавказ федерал округда наркотиклени багъыудан башха затлагъа хайырланыу кенг жайылгъаны, адамны башын хайран этген дарманланы, синтетика наркотиклени ичгенлени саны ёсгени белгиленнгенди, ол санда акъылбалыкъ болмагъанланы араларында да. Наркоманиягъа къажау регион программаланы толтуруудан бютюн уллу хайыр чыгъарча этиуню, наркотиклеге энди табынып башлагъанланы оздурмай ачыкълау ишни игилендириуню амаллары да туура этилгендиле.
Кенгешде право низамны сакълаучу органлагъа бла спецслужбалагъа ала синтетикалы наркотиклени бла героинни Россейни регионларына контрабанда халда ётдюрген аманлыкъчы къауумланы бла биригиулени ачыкълау эмда аланы жолларын кесиу жаны бла ишлерин кючлендирирге, ол къыйматлы болурча этерге
керек болгъанларыны юсюнден да къаты айтылгъанды. Наркотиклеге къажау къырал политиканы жашауда бардырыуда ведомстволаны араларында бирге ишлеу уллу магъананы тутханы чертилип, аны тап къураргъа кереклиси да эсгертилгенди.

РФ-ни Къоркъуусузлукъ Советини пресс-службасыны материалларына кёре.

Свежие номера газет Заман


20.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
13.06.2018