Муратыбыз - адамгъа биринчи болушлукъ тапдырыргъа юйретиу

Республикадан кёпле, Пятигорскде жаш тёлю «Машук» форумгъа къатышып, проектлерин къоруулайдыла. Аланы араларында грант къоллу болгъанла да бардыла. Тамара Кувичко аладан бириди. Ол Россейни МЧС-ини от тюшюуге къажау къырал службасыны Москвада академиясында окъуйду, ич службаны лейтенантыды.  
«Машукга» былтыр баргъан эди. Анда «Къоркъуусуз Кавказ» – адамгъа биринчи болушлукъ бериуню эмда аны жашауун сакълауну регион школу» деген проектни къоруулагъанды, грант да алгъанды.Бу кюнледе анга тюбеп, бу жумушу къалай тамамланнганыны юсюнден айтырын тилегенбиз.
- Бу проектни бизни эсибизге «Машук-2015» форумдан сора бардырылгъан тинтиулени эсеплери салгъандыла. Ала адамларыбыз биринчи болушлукъ эте билмегенлерин кёргюзтгендиле. Аны сылтауу окъуу учреждениялада тийишли курсла бла школла болмагъанларындады. Жоллада аварияланы кезиулеринде ачыгъанланы кёп санда ёлгенлери да ма аны ючюндю. Заманында биринчи болушлукъ этилсе эди, ДТП-да жашаулары юзюлгенлени ючден бирин къутхарыргъа боллукъ эди.
Ма ол болумну тюзетир ючюн, «Къоркъуусуз Кавказ» деген проект къолгъа алыннганды. Аны башчысы Кантемир Давыдовду. Ишни уста кадрла хазырлаудан башларгъа белгиленеди. Ала окъуп бошагъандан сора тийишли документле аллыкъдыла да, жамауат бла ишлерге эркин боллукъдула. Артда уа бийик окъуу юйледе биринчи болушлукъ берирге юйретген классла къураллыкъдыла. Битеу да 12 мингден аслам адамны юйретирге мурат этиледи. Форумда ол программагъа кёре окъутуу къуралгъанды, аны хайырындан 60 адам къыйын болумлада адамны жанын сакълауну жорукъларына юйреннгендиле.
Проектде жамауат организацияла, туризм жаны бла эмда транспорт компанияла бла ишлеуге уллу магъана бериледи. Бек уллу муратыбыз а - къошакъ билим берген учреждение къурауду. Дагъыда округда болгъан бийик окъуу юйледе эмда жаш тёлю жамауат организациялада жети класс ачар планыбыз барды.
Ала белгиленнген жумушладыла, алай а тамамланнганла да бардыла. Сёз ючюн, Пятигорск шахарда къырал университетни Человековедение институтунда «Къоркъуусуз Кавказ» деген ат бла курс къуралып бардырылгъанды. Анда биринчи болушлукъ берирге къолларындан келлик инструкторланы юйретгендиле. Алагъа Ставрополь крайдан, Къарачай-Черкес, Чечен, Дагъыстан, Шимал Осетия-Алания республикаладан 12 адам жюрюгенди.
Энди ала билгенлерине башхаланы да юйретирикдиле. Курсланы Битеудуния  саулукъ сакълау организацияны эксперти, медицина илмуланы кандидаты Геннадий Неудахин бардыргъанды. Алагъа жюрюгенле теориягъа тынгылагъандан сора, эшитгенлерин иш юсюнде сынап да кёргендиле.
Жаш тёлюню юйретиу бютюн хайырлы боллукъду деп, алай оюмлайбыз. Нек дегенде алагъа тенглери игирек эс бурлукъдула, тынгыларыкъдыла. Апрельни  ахырына Пятигорскну къырал университетинде эмда Чечен Республикада да  адамгъа биринчи болушлукъ бериуню эмда жашауун сакълауну биринчи класслары ачыллыкъдыла. Мындан ары да юйретиу ишле бийик даражада бардырыллыкъларына сизни ышандырама.

 

Холаланы Марзият жазып алгъанды.

Свежие номера газет Заман


20.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
13.06.2018