Жылны айырмалы устазы ким болур?

Окъуу жылны аягъында «Жылны устазы» деген битеуроссей конкурсну бардырыу ахшы тёреге эрттеден бери айланнганды. Тюнене Нальчикде аны республикалы  кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Байрамгъа КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары-билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, билим бериу департаментни эм управленияланы келечилери, бирсиле да келгендиле.
Жыйылгъанланы алларында сёлеше, Нина Гузеровна устазланы барысына да жетишим тежегенди. Эришиу шахарны тогъузунчу номерли школунда бардырылгъаны анга бютюн хычыуун тийгенин, ол кеси да бу мектепни тауусханын билдиргенди. Жюрини тынгылы ишлерге чакъыргъанды.
Быйыл сагъынылгъан конкурсха 13 педагог къатышырыкъды. Белгилисича, ала аны район этапларында хорлагъанладыла. Эришиу юч кюнню ичинде бардырылып, жюри устазланы профессионал даражаларына къарарыкъды, ала берген ачыкъ дерслени сюзерикди. Анга уа башчылыкъны КъМКъУ-ну педагогика институтуну директору Ольга Ивановна Михайленко этерикди.
Конкурсха къатышханланы санында Быллым элни битеулю билим берген школуну башланнган классларында окъутхан Къудайланы Индира Сафаровна да барды. Ол тёгерекдеги къудурет предметден ачыкъ дерс хазырлап, аны темасын, эришиуню жорукъларына тийишлиликде, танымагъан сабийлеге (3 кл.) юйретирикди.
Эсепле 21 апрельден сора белгили боллукъдула. Айырмалыла тохташдырылгъан тёреге кёре Устазны кюнюнде саугъаланырыкъдыла. Республикалы этапда хорлагъан а эришиуню битеуроссей кезиуюне къатышырыкъды. Быйыл ол кюз артында Армавир шахарда бардырыллыкъды.

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


16.04.2018
13.04.2018
11.04.2018
09.04.2018