Бийик стандартлагъа келишдире

Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясы бу кюнледе «Прохладный- Бахсан-Элбрус» трассаны Элбрус элден Азаугъа дери кесегинде тынгылы жангыртыу ишлени башлагъанды. Бу объектни узунлугъу оналты километр болады.
Управленияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасыны орунбасары Эдуард  Дзахмышев билдиргенича, проектни чеклеринде жолну 2,6 километр кесегинде тротуарла ишленирикдиле, онюч километр чакълы узунуна уа чыракъла орнатыллыкъдыла. Дагъыда жолну къоркъуулу жерлеринде темирден буруула бла суу кетерча арыкъла да боллукъдула.  
Ишлени къырал бюджетден бёлюннген ахчагъа бардырыладыла. Бар жумушланы да быйыл октябрь айгъа бошаргъа умут барды. Аны хайырындан жол бийик стандартлагъа келиширикди, машинала да тыйгъычсыз жюрюрча боллукъду.   
«Россейни транспорт системасын 2010-2015 жылланы чеклеринде эмда 2020 жылгъа дери айнытыу» программагъа кёре келир жылда управление бу жолну Огъары Бахсанны  бла Элбрусну арасында кесегине тынгылы ремонт этерге умутлуду.

Алиса Тарим, Элбрус муниципал районну администрациясыны пресс-службасыны таматасы.

Свежие номера газет Заман


20.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
13.06.2018