СИЗО-да кечиннген акъылбалыкъ болмагъанлагъа орта билим берликдиле

Аманлыкъ этгендиле деп ишекликге тюшген, терсленнген эмда жууапха тартылгъан акъылбалыкъ болмагъанланы араларында билим бериу ишни тамамлаугъа пенитенциарный системада уллу магъана бериледи, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. СИЗО-лада кечиннген быллай къауумланы тюз жашау этерге юйретиу бла бирге орта билим да берилсе, ол алагъа артда жашауда тийишли жер табаргъа болушурукъду, дегендиле анда.

Алайды да, республиканы Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу себеплик этип, СИЗО-1 эм биринчи номерли билим берген Ара келишим этгендиле. Анга кёре, следствие изоляторда кечиннген акъылбалыкъ болмагъанланы окъутурча ары тийишли материалла берилликдиле. Ведомствода айтханларыча, аны бла СИЗО-ну администрациясы бу къауумну орта билим алыргъа эркинлигин жалчытырыкъды. Учрежденияны ишчилери уа бу ишни тынгылы бардырлыкъдыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: