Энчи юйню къурулушуна – ипотека

Россейни Правительствосуну «Кредит эм башха организацияла жыйылмагъан файдаларын къайтарырча 2020-2022 жыллада РФ-ни гражданларына жашау журт (ипотека) кредитлени (займла) ёлчемлерин тохташдырыу энчиликлени эм РФ-ни Правительствосуну бир-бир актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 1758-чи номерли бегимине тийишлиликде энчи иели юй ишлерге неда сатып алыргъа сюйген адамлагъа ипотека кредит берирге эркин этиледи. Аны ставкасы 7 процентден башланады. 

Бегим кючюне 2021 жылны 18 октябринде киргенди. Заявканы льгота ипотеканы болжалы бошалгъынчы – 2022 жылны 1 июлюна дери берирге боллукъду.

Пенсиягъа – къошакъ ахча

2022 жылны 1 январындан башлап, Россейни Урунуу министерствосуну 512-чи номерли буйругъуна тийишлиликде, пенсиягъа федерал къошакъ ахчаны тёлеуню, аны ёлчемин тохташдырыуну эм адамгъа жетдириуню (банк, почта эм башха амалла) жорукълары кючлерине кирликдиле.

Къошакъ ахчаны ёлчеми пенсиячыны айлыгъы жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине (тургъан регионунда тохташдырылгъаннга кёре) жетерча бир боллукъду. Аны алыр ючюн, заявление жазаргъа керек тюйюлдю, деп билдиреди республиканы прокуроруну тамата болушлукъчусу.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: