Танышы тюйюп эм тонап кетгенди

Россей МВД-ны Къабарты-Малкъарда бёлюмю Нальчикде жашагъан 35-жыллыкъ тиширыуну иши бла байламлы следствие бардырады.  Ол кеси айтханнга кёре, танышы аны тюйюп эм тонап кетгенди. 

Тиширыу юйюне бара тургъанлай, жолда танышы тохтап, аны  машинасы бла жетдирирге сюйгенин билдиргенди. Ол улоугъа  олтургъанда уа, тюйюп телефонун,  документлерин эм счётларында 70 минг сомлары бла  банк карталарын  алгъанды. Болсада эр киши аны бла чекленип къалмагъанды.  Юйню аллына келтиргенден  сора, бичагъын чыгъарып,  биргесине фатаргъа киргенди.   Мында  да ол 4 100 доллар къоллу болгъанды. 

Полициячыла аманлыкъчыны  кёпге бармай тутхандыла. Ол 49-жыллыкъ нальчикчи болуп чыкъгъанды.  Аны машинасында ачыгъан тиширыуну сыргъасы эм бир банк картасы да табылгъанды. Ачыкъланнган шарт бла байламлы  уголовный иш ачылгъанды.

Аман айтханы ючюн - жууапха тартылгъанды

 Нальчикде жашагъан эр кишиге полициячыгъа аман айтханы ючюн уголовный иш ачылгъанды. 

РФ-ни  КъМР-де следствие управлениясындан билдиргенлерича, даулаш алгъаракълада болгъанды. Къырал автоинспекцияны келечиси къуллугъун толтургъан кезиуде жолда  Нальчикден эркегырыу  водительни   тохтатып,  документлерин сурагъанды.   Ол а  адамла къарап  тургъанлай, анга чамланып, аман сёзле айтханды.

Аны бла байламлы аманлыкъчыгъа РФ-ни Уголовный кодексини 319-чу статьясына тийишлиликде иш ачылгъанды. Энди эр киши кесин  жюрютгени ючюн 40 минг тазир тёлерикди неда бир жылгъа  тюзетиу ишлеге тартыллыкъды.

Полициячыланы  алдагъанды

Кёп болмай Ич ишлени следствие бёлюмюне   Чегем райондан эр киши келип  аны танышы урлап,  ахча алгъынчы жиберирге унамай  тургъаны бла  байламлы заявление жазгъанды.

Ол шартха кёре следствие бардырылгъанды. Болсада аны кезиуюнде тартылгъан инсан  полициячыланы билип алдагъаны ачыкъланнганды.  Анга ол оюмсузлугъу ючюн РФ-ни Уголвный кодексини 306-чы статьясыны 2-чи кесегине тийишлиликде иш ачылгъанды.   

Следствие тохтамагъанды, ич ишлени келечилери эр киши алай нек этгенин алыкъа ачыкъламагъандыла.                                                               

Курданланы Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: