Излегенин толтуруп, тохтап къалмай

Хар бирибизни да жюрегибиз сюйген, жаныбыз излеген затыбыз болады жашауда. Ачабайланы Айшатха уа ол - саусузлагъа багъыуду. Хунерли тиширыу Къабарты-Малкъар къырал университетни факультет эм эндоскопия хирургия кафедрасында  ишлей, студентлени бу илмудан окъутады.

Сайлау

Баям, сабийге неге болса да сюймеклик къайдан, къалай берилгенин айтхан къыйынды. Медицинаны уа Ачабайланы къызлары гитчелигинде окъуна  жаратханды. Тырныауузну кёп профильли лицейини химия-биология ызын сайлап, тогъузунчу классдан башлап Элбрус район больницагъа жюрюп тургъанды. Къыйын саусузлагъа къалай къараргъа кереклисине юйреннгенди. Шабат  кюн сайын анда врачла, бу усталыкъны жашырынлыкълары бла шагъырейлендирип, дерсле бардыргъанлары уа аны бютюнда кёллендиргенди.

Алай бла ол университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюне  киреди. Окъуп башлагъанлай окъуна биринчи номерли Республикалы больницагъа жюрюп, уколла  этерге, капельницала салыргъа, байлауланы алышыргъа болушуп, кеси да ол жанына бютюн  уста болады.

Къыйын операцияланы къалай бардырылгъанларын а экинчи курсда болгъанында кёреди. Ол кюнден сора хирургия ызда тохташырыгъына тюшюнеди. Бу усталыкъдан интернатураны, клиника ординатураны да кесибизни университетде профессор Мызыланы Исмайылны башчылыгъында тауусханды.

Усталыкъны жашырынлыкъларына тюшюндюре

Бюгюнлюкде огъарыда сагъынылгъан больницаны 1-чи хирургиялы бёлюмюнде эрттенликден тюшге дери ауур саусузлагъа къалай болушлукъ этерге кереклисине студентлени юйретеди. Кюнню экинчи жарымында уа вузда дерсле береди. Башхача айтханда уа, кесини билимин, заманын да окъутханларындан аямайды. Ала бу усталыкъны къыйматын толу ангыласала сюеди.

Кеси уа аппасы Саадулланы: «Дарман бла багъардан алгъа, сёзюнг бла жараргъа юйрен», - дегенин бир заманда да унутмайды. Ол мектепни тауусуп, бу хунерде тохташханында, аны алай нек айтханына уа къыз кюнден-кюннге бютюн тюшюне барады.

2016 жылда медицина факультет кесини 50-жыллыкъ юбилейин белгилегенди. Анга аталгъан халкъла аралы конференцияны къурауда Айшатны къыйыны да уллуду. Ол дагъыда студентле, илму ишлери бла тюрлю-тюрлю конкурслагъа къатышып, сынамларын ёсдюрюрлерине, айнытыуларына дайым къайгъырады. Сёз ючюн, Россейни Халкъланы шуёхлукълары университетинде хирургиядан уллу олимпиадагъа ючеулен къатышып, айырмалы болгъандыла. Шёндю уа ол усталыкъдан Новосибирскде март айда бардырыллыкъ битеуроссей даражалы эришиулеге бешеулен хазырлана турадыла.

Чыдамлылыкъны дерси

Оза баргъан жылда ол сагъынылгъан факультетни деканыны орунбасарына айырылгъанды. КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну  сыйлы грамотасы бла да саугъаланнганды. Болсада жыл аны эсинде эки саусузну - Текуланы бла Хашевлени тукъумларындан тиширыуланы-кёлсюзлюк этмегенлери, саулукълу болургъа талпыннганлары бла къалгъанды.

- Аланы жашаргъа итиннгенлери, хар чакъны багъалагъанлары жюрегими къозгъап, анга тюйрелип къалгъандыла. Тиширыулагъа бек къыйыннга саналгъан операцияла этилгендиле. Болсада экиси да бирсилеге юлгюге тутарча кеслерин алай кёргюзтгендиле. Жаш адамланы бир бирлери уа, не аз да саусузланнганлай, тюнгюлюп къалыргъа хазырдыла. Ол а иги тюйюлдю, - дейди кеси уа.

Бюгюннгю тиширыуланы асламысы, жамауатха чыгъа, бир жерде уруна, кеслерини культураларын да ёсдюредиле. Айшат да аладанды. Аны бла да къалмай, насыплы анады. Жашчыгъы Алан а, аны сууда жюзе билиую, назму окъуп биринчи жер алгъаны бла къууандыргъанындан сора да, тишлеге укол этген врач боллукъма деп ышандырады.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: