Къабарты-Малкъарны мектеплеринде каникулла 23 октябрьден башланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарда эпидемиология болум бла байламлы Оператив штаб билим бериу организацияланы учредительлерине школ каникулланы 23 октябрьден башлап 7 ноябрьге дери къурарча оноула чыгъарыуну жалчытыргъа тийишлисин эсгертгенди. Битеулю билим берген школладан сора да, каникулла сабийлени бла акъылбалыкъ болмагъанланы спорт жаны бла хазырлагъан организациялада да къуралыргъа тийишлидиле.

Колледжлеге (лицейлеге) эм къошакъ билим берген организациялагъа окъутууну дистанцион халда бардырыуну къурарча онглагъа къараргъа эсгертиуле этилгендиле.

Андан сора да, Оперштаб огъарыда белгиленнген организацияланы учредительлерине асламлы тюбешиулени эм башха жерлеге чыгъыу жолоучулукъланы чеклерча эсгертиулерин билдиргенди.
Жыл санлары 60-дан атлагъан, андан тамата ишлемеген эм вакцина салдырмагъан (ол санда медотводлары болгъанлагъа), бу къауумдан болуп коронавирус жукъгъан ауруудан ауругъанларындан сора жарым жыл озгъанлагъа самоизоляция низамны сакъларгъа тийишлиси эсгертиледи. Ала жашагъан жерлеринден (тургъан жерлеринден) бир бек керек болмаса, жолоучулукъгъа чыкъмасала игиди. Казбек Коков школ каникулла 23 октябрьден башланырыкъларын билдиргенди.

Эсигизге салайыкъ, тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков социальный сетьде страницасында коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун болдурмазча этиу къошакъ амалланы жууукъ заманда дурус кёрюллюклерин билдиргенди.

– Къабарты-Малкъар Республикада эпидемиология болум къыйыныракъды, – дегенди Казбек Коков. Республиканы Башчысы регион эпидемиология кёрюмдюлеге кёре къыралда орталыкъ жерлени алгъанын белгилегенди, аны бла бирге ол кюн сайын жюзден артыкъ жугъуу ачыкъланнганын чертгенди. Республиканы таматасы госпитальлада жатар жерлени резерви болгъанын, госпитальла кислород бла жалчытылыннганларын да айтханды.

Республиканы беш госпиталында 1369 саусуз барды, аладан 505-си 65 жылдан атлагъан инсанладыла. Битеу да бирге 1430 жатар жер къуралгъанды, хар суткадан жюзден артыкъ адам больницагъа жетдириледи. Реанимациялада бусагъатда 145 инсан барды, 17-си ёпкелерине жалгъан вентиляция этген аппаратха къошулупдула, ахыр суткагъа 6 адам ауушханды.
Кюн сайын саулукълары игиге айланнганланы андан ары багъылырча госпитальладан стационаргъа жибередиле, амбулатор халлы багъыугъа ётдюредиле неда сау болуп юйлерине чыгъарыладыла.

Республикада жамауатны иммунизациясы бардырылады, дарман салдырыргъа 529,3 минг адам тийишлиди, неда 80 процент. Коронавирусха къажау дарман салдырыуну толу курсун 144 минг чакълы бир адам ётгенди, биринчи компонентни 187 минг инсан этдиргенди. Вакцинацияны 82 пунктундан къайсысында да коронавирус жукъгъан ауруудан дарман салдырыргъа онг барды.

Поделиться: