Юйюрлеге – къошакъ халда танг себеплик

Жыл санлары ючден жетиге жетген сабийлери болгъан юйюрлеге болушлукъгъа къошакъ халда 28,3 миллиард сом бёлюнеди. Аны юсюнден буйрукъгъа РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Сёз ай сайын тёленнген  ахчаны юсюнден барады. Ол а юйюрню хар адамына орта эсеп бла жетген файдагъа кёре болуп, регионда  жашау этерге жетерик ахчаны сабийге деп тохташдырылгъан бек аз ёлчемини 50–100 процентин тутады. Къабарты-Малкъарда ол ёлчем 11804 сомду.

Бизни республикагъа ол жумушха 250,3 миллион сом берилликди. Ол Аны 40 мингден аслам юйюрге юлеширикдиле.

Андан сора да, юч эм андан да кёп сабий ёсдюргенлеге болушлукъгъа 5,9 миллиард сом бёлюуню юсюнден буйрукъгъа да къол салыннганды. Аллай юйюрле да сабийге юч жыл толгъунчу ай сайын тёлениучю ахчаны алыргъа эркиндиле.

Поделиться: