Жангы оноучу бла танышхандыла, бирге ишлеуню андан ары бардырыргъа келишгендиле

Пятигорскда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Федерал жол агентствону башчысы Роман Новиков бла тюбешиую болгъанды. Аны кезиуюнде «Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет проект Къабарты-Малкъарда къалай толтурулгъанына къаралгъанды, бирге ишлеуню андан ары бардырыуну жоллары белгиленнгендиле. Федерал автомобиль жолланы «Кавказ» управлениясы республикабызны жеринде федерал магъаналы автомобиль жолла бла байламлы жумушланы толтургъан баш заказчиди.

Тюбешиу СКФО-ну субъектлерини башчылары бла кенгешни чеклеринде бардырылгъанды. Кенгешни кезиуюнде анга къатышханланы Федерал автомобиль жолланы «Кавказ» управлениясыны жангы таматасы Александр Лукашук бла танышдыргъандыла. Аны алгъыннгы башчысы Руслан Лечхаджиев къуллугъундан Чечен Республикадан Къырал Думагъа депутатха айырылгъаны себепли кетгенди. 

Поделиться: