Хайырланыучула ток бла сылтаусуз жалчытылынырча

Бир къауум кюнден «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияны келечилери Къабарты-Малкъарны электрокюч комплексин къыш сууукълагъа хазырлап бошарыкъдыла. Быйыл тийишли ишлени бардырыргъа 265,8 миллион сом берилликди. Бюгюнлюкде 112 миллион сом багъасына жумуш тамамланнганды.

Ол санда ремонт ишлени кезиуюнде 55 гектарда ток баргъан ызланы терек бутакъладан бла чырпыладан тазалагъандыла, 1 265 чакълы бузулгъан изоляторну алышхандыла, 110-0,4 кВ ток баргъан 75 километрде чыбыкъ эм 289 чыпын жангыртылгъанды. Дагъыда 0,4-10 кВ кюч бла ишлеген 102 трансформатор подстанциягъа тынгылы ремонт этилгенди.

Андан сора да, специалистле Нальчикни 1-чи номерли клиника больницасыны мурдорунда коронавирусдан ауругъан 350 адам жатарча мадар этилген больницаны къошакъ халда ток бла жалчытырча генератор салгъандыла. Мында саусузлагъа ИВЛ этилгени себепли, стационар электрокюч бла сылтаусуз болургъа керекди. Ол себепден, керек болса, аны оператив халда ишлетирча дежурство да бардырылады.

Элбрус районну электросетьлери да къыш сууукълада толу кючлери бла ишлерге хазырдыла. Ишлени кезиуюнде токчула 10 кВ ток берген «Кёнделен» подстанцияны бузулгъан аберилерин алышхандыла.

Андан сора да, «Нейтрино», «ЦРУ», «РМЗ», «Адыл-суу» эм «Элбрусну жигитлери» деген районну ток бла жалчытхан объектлерини оборудованияларына да ремонт этилгенди. Дагъыда 3,5 километр чакълы бирде ток баргъан ызлагъа чырмау салгъан терек бутакъладан тазалагъандыла.

Нальчик шахарны «Долинск» подстанциясына да жангы кабель тартылгъанды. Ол 30 санаторияны, аллергология, эндокринология араланы, школланы, садиклени эм илляучлары бла солуу паркны эм башхаланы ток бла жалчытады.  

«Россети Северный Кавказа» Каббалкэнерго» компанияны 23 бригадасы, 28 энчи техникасы, 38 автотранспорту аварияланы кече-кюн демей кетерирге хазырлыкъда турадыла. Керек материал эм оборудования да жетерча барды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: