Жетишимли къауум

Бу кюнледе Псыгансу элде кикбоксингден кезиулю ачыкъ эришиуле ётгендиле. Ала КъМР-ни Кикбоксинг федерациясыны президенти Бецуков Заурну хурметине жораланнгандыла. Ары онсегиз команда къатышханды, аланы санында РСО-Аланиядан келечиле да. Спортчуланы жыл санлары 11-14 жылгъа дери эди.

11-12-жыллыкъ сабийлени арасында Саид Савкуев, Жангуразланы Шамил, Аскер Георгиев, Рашид Тазов, Ислам Пшуноков, Альберт Гучапшев, Замир Калибатов, Лев Кузнецов, Аскерхан Максидов алчыланы санына киргендиле.

Отарланы Алим, Вадим Домалаев, Алан Мисроков, Алихан Бецуков, Азамат Карданов, Асхад Озроков, Алан Хапцев, Руслан Нартоков, Астемир Алхасов, Азрет Агоев, Имран Кумыков, Алибек Шиков эм Азнаур Абазов 13-14- жыллыкъланы арасында хорлагъандыла.

Лайпанланы Мадина.
Поделиться: