Казбек Коков Адыгея Республика къуралгъанлы 30 жыл болгъаны бла байламлы Мурат Кумпиловну алгъышлагъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков кесини коллегасын Адыгея Республиканы Башчысын Мурат Кумпиловну эмда Адыгеяда жашагъанланы республика къуралгъаны бла алгъышлагъанды.   

«Жюрегими теренинден регионну Башчысын Мурат Каральбиевич Кумпиловну эм Адыгеяда жашагъанланы белгилерча кюн бла-республика къуралгъанлы 30 жыл толгъаны бла алгъышлайма. Бу байрам Адыгеяны кеси алына Россей Федерацияны толу эркинликли келечиси болгъаны бла байламлы ётген жолун кёргюзтеди», - деп жазгъанды Казбек Коков Инстаграмны кесини энчи бетинде.

«Озгъан  онжыллада республиканы экономикасыны, социал эм маданият айныууну белгилерча жетишимлери болгъандыла. Ол жетишимле Адыгеяны халкъы жигер уруннганыны, аны оноучулары экономикада эм социал бёлюмде хар затны да тергеп ишлегенлерини хайырындан болдурулгъанды.   Ийнанама, Адыгеяны халкъы мындан ары да мамырлыкъны эм социал монглукъну жолу бла барлыгъына»,- деп белгилегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы кесини алгъышлауунда эм къарындаш республикагъа кийик саулукъ, огъурлукъ эм айныу тежегенди.

Бизни корр.

 

Поделиться: