«Кюн шахар» Россейни медицина вузларына иги окъуучуланы хазырлайды

Белгили RAEX деген рейтинг агентство билдиргенине кёре, ала жыл сайын школну бошагъанланы белгили россейли вузлагъа окъургъа киргенлерин тинтедиле, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны  бла  министерствосуну  сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясы медицина вузлагъа тынгылы абитуриентлени хазырлауу бла Россейни эм иги школларыны санына киргенди.

Рейтингде «Кюн шахар» башда сагъынылгъан кёрюмдюлеге кёре, Россейни эм иги 50 школуну санына кирип, 16 жерни алгъанды. «Кюн шахарда» окъугъан сабийлени асламысы медицина жаны бла билим берген белгили федерал вузланы бюджет халда окъутхан бёлюмлерине киргендиле.

Бизни корр.

Поделиться: