Терек бахчалыкъгъа - аслам эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республикада  терк айныгъан терек бахчалыкълагъа энтта да 1,5 минг гектар чакълы къошуллукъду.  

Эл мюлкню айнытыу жаны бла къырал программагъа кёре быйыл 1,5 минг гектар терк айныгъан терек бахчала салыргъа белгиленнген эди. Алай бла жаз башында минг гектарда терекчикле орнатылгъандыла. Бюгюнлюкде уа   500 гектарда  къалгъанын салырча мадар этиледи.  

Эсге сала айтсакъ, былтыр республикада терк айныгъан технологияла бла  терек бахчала 1380 гектарда жарашдырылгъандыла.   Аланы асламысында  тюрлю-тюрлю сортлу  алмала ёседиле.  Аны бла бирге регион кертмеден, эрикден эм шапталдан да бай тирлик жыяды. Быйыл, алгъадан этилген эсеплеге  кёре, кёгетледен бла наныкъладан 535 минг тонна тирлик  алыр мурат барды.   

Алгъаракълада КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков, "PROЯблоко-2021" ючюнчю  халкъла аралы кёрмюч-конгрессде  быйыл республикада 517 минг  тонна алма жыйылыры сакъланнганын  билдиргенди. Ол а былтырдан  эсе 18 минг тоннагъа асламды. Аны бла бирге   бюгюнлюкде регионда кёгетледен 150 минг тоннаны  сакъларча   33 комплекс ишленнгени да сагъынылгъанды.    

Магометланы Сулейман.
Поделиться: