Къабарты-Малкъардан ингилиз тилден устаз – даражалы эришиуню лауреаты

Дондагъы Ростовда 11-чи номерли лицейни майданында «Россейде жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда 15 лауреатны атлары белгили этилгендиле. Аланы санында Майский шахарны 5-чи номерли мектебини ингилиз тилден устазы Карина Кушхова да болгъанды. Быйыл майда Карина Арсеновна «Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню регион урумунда хорлагъанды. 2021 жылда Россейни эм иги устазы деген даражагъа итиннген къызны педагогика сынамы беш жылды.

Жаш устаз Чегем районну Шалушка элинде туугъанды. Битеулю билим берген школну тауусуп, ол Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни Педагогика колледжине киргенди, ызы бла Пятигорскда тиллени билиу къырал университетни бакалавр дипломун алгъанды, КъМКъУ-да магистратураны  бошап, «Тыш къыраллы тилледен устаз» деген усталыкъны алгъанды. Нальчикде «Успех» билим бериу арада эм 4-чю номерли гимназияда ишлегенди.

Карина Кушхова юч тыш къыраллы тилни биледи: ингилиз, италия, испан, сынамын ёсдюргенлей турады. Ишинде педагог сёзлени терк билиу амалны хайырланады, бош заманында миллет тепсеулени тепсерге сюеди. Дагъыда Карина Арсеновна Майскийни 5-чи номерли мектебини 5-чи «Б» классыны класс башчысыды, керти устаз болургъа муратлыды, сабийни эшитирге итинеди эмда битеуроссей эришиуге къатышыуну «профессионал жаны бла ёсюуде бек магъаналыгъа санайды».

«Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда хорламы ючюн Москваны къырал лингвистика университети Карина Кушховагъа университетни мурдорунда квалификацияны ёсдюрюу курслагъа къатышырча онг бергенди.

Федерал урумда хорлагъанла «Жылны устазы» Битеуроссей конкурсда хар не жаны бла да алчы деген ат ючюн эриширикдиле. Эм иги Москвада «Россей бюгюнлюкде» МИА-ны пресс-арасыны майданында 4 октябрьде ётерик пресс-конференция «Жылны устазына соруу» конкурс сынауну эсеплерине кёре белгиленирикди. Пресс-конференция низамда призёрла интервьюерлени: прессаны келечилерини, педагогланы, ата-аналаны, школчуланы эм педагогика вузланы студентлерини сорууларына жууапла берликдиле. 

«Россейде жылны устазы – 2021» эришиуде хорлагъанны Къырал Кремль къалада 10 октябрьде белгили этерикдиле. Ол конкурсну баш саугъасын – Уллу хрусталь пеликанны – аллыкъды эм Россей Федерацияны жарыкъландырыу министрини жамауат башламчылыкълада кенгешчиси боллукъду.

Федерал урумну сынауларына къараргъа YouTube видеохостингде РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну официальный каналында, «ВКонтакте» соцсетьде эришиуню официальный биригиуюнде эм «Россейни жылны устазы – 2021» эришиуню сайтында боллукъду.

Эсигизге салайыкъ, былтыр «Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню эсеплерине кёре «Учительская газетаны» энчи саугъасы коррекционный къауумла эм саулукъларында чекленнген онглары болгъан сабийле бла ишлегени ючюн Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны физический культурадан устазы Фуад Бурановха берилгенди.

 

Поделиться: