Ара телеканалда бериуде Минги тауда болгъан бушууну сюзгендиле

Баш кюн «Пусть говорят»   бериуде озгъан ыйыкъда Минги тауну тийресинде болгъан бушууну сюзгендиле. Анга ол жолоучулукъда сау къалгъанла бла бирге белгили таучу Ёлмезланы Абдулхалим, айтхылыкъ актриса Лариса Лужина эм экспертле да къатышхандыла.

Бериуге ол кече юйдегиси Елена ёлген Артём Нестеров да чакъырылгъанды. Ол гид Антон Никифоровха ол аны юй бийчеси ёлген сунуп, анга эс бёлмей къойгъанды деп, дауу болгъанын билдиргенди.   Болсада, Артёмну юйдегиси 3 сагъатдан сора ауушханды. Бериуге келген специалистле гид терс болгъанын чертгендиле. Аладан бири уа: «Сен да алайда эдинг да? Аны эри бола тургъанлай, нек къоюп кетгенсе. Кесинги жууаплыгъа санамаймыса?- деп да соргъанды Артёмгъа. Аны кеси бла эм алагъа болушхан Кипкеланы Таулан бла да видеосвязь этилген эди. Ол кезиуде ала Нальчикде Республикалы клиника больницада эдиле.

Антон Никифоров кесини терслигин боюнуна алгъанды эм Аллахны аллында жууап тутарыгъын чертгенди.

- Мен аллай оноугъа Еленаны эринлерин, бетин да буз басхандан сора келген эдим. Нек дегенде аны солуу тылпыуу ангылашынмай эди. Артёмдан да кечгинлик тилейме. Терс болгъанма, - дегенди ол.

Дагъыда ол билдиргеннге кёре, къар къатыш боранны  кючю бир такъыйкъагъа 60-70 метрге жете эди. Аны бла байламлы аланы кёзлери зат кёрмей башлагъан эдиле. Кипкеланы Таулан да ол керти болгъанын чертгенди.

Залда олтургъан экспертледен бири таугъа баргъан къауум бир бирлерине байланып болмагъанларына эс бёлгенди. Аны оюмуна кёре, бушууну алай бла азыракъ этерге боллукъ эди. Болсада, Ёлмезланы Абдулхалим, къауумла ол жолда хар заманда да бир бирге къысылып жюрюмейдиле дегенни айтханды.

- Сиз бир кесек терссиз. Ала бир бирлерине къысылып болсала, ол энишге учхан адам ызындан къалгъанланы да тартырыкъ эди. Алай, аллында кюн, кюнню халыны  юсюнден билдириуде, башында жел бир такъыйкъагъа 60-70 метрге жетеригини юсюнден айтылгъан эди. Гидле аны эсге алыргъа керек эдиле, сансыз этип къоймай, - дегенди Абдулхалим.

Элбрус излеу-къутхарыу бёлюмню тамтасы Гюлюйланы Абдуллах да гидле аман акъыл бла аллай оноу этген болмазла, деген оюмун айтханды.  Бу бериуге чакъырылгъан актриса Лариса Лужина, «Вертикаль» деген фильмни баш жигитлеринден бири, съёмкала къалай бардырылгъанларыны юсюнден эсгериулерин айтханды эм таула уллу кёллюлюкню кечмегенлерин чертгенди.

Эсигизге салайыкъ, 23 сентябрьде жолоучулукъну къурагъан «Elbrus.guide» деген клубну таматасы Денис Алимов, кеси аллына полициягъа келип, жууаплылыгъын сезгенин билдиргенди. Бюгюнлюкде бу болум бла байламлы уголовный иш ачылгъанды. Клубну башчысы адамлары ёлгенлени алларында кечгинлик тилеп, алагъа не жаны бла да болушургъа хазырлыгъын билдиргенди. 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: