Эллилеге ахшы себеплик

Жолланы къоркъуусуз эмда качестволу этиу къурулушчуланы баш борчларыды. Ол  жаны бла ахшы ишле  миллет проектге тийишлиликде тамамланадыла.  Алай бла Элбрус эмда Бахсан районлада жашагъанла ол проектни хайырлылыгъын кёредиле.

Кёнделенде  эки орамда жоллагъа асфальт салыннганды. Ол 9,5 километр жерди. Ол тийреде 1-чи, 3-чю эмда 4-чю номерли  мектепле, элли межгит да бардыла. Автомобильле жюрюген жолла тапландырылгъандан сора да,  адамла жаяу жюрюген жолчукъла да  тап халгъа келтирилгендиле,  керекли жерледе кюн бла ишлеген  светофорла орнатылгъандыла. Жылны ахырына дери жол жанларында чыракъла жанарыкъдыла.

Бахсан районда уа жангы жолла къоллу Исламей , Заюково эмда Куба элледе жашагъанланы къууандыргъандыла. Хар замандача, бу жолда да  ол жолла бла жюрюгенлени саны, социал магъаналы объектле да эсге алыннгандыла. Эсге салайыкъ,  арт бир ненча жылны ичинде  миллет проектге кёре регион жолланы 268 километри тапландырылгъанды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: