Къарындашла - энтта биринчи жерде

Санкт-Петербургну «Комета» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде каратеден «Невский факел» атлы тёрели битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга къыралны спортну бу тюрлюсю айныгъан битеу регионларындан да келечиле къатышхандыла.   
Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан Россейни эм иги каратечилерини санына кирген къарындашла Тебуланы Мырза-Бек бла Тау-Бек мында да, хар замандача, алчы жерлени алгъандыла. Биринчи - 60 эм 67 килограмм ауурлукъда (былайда эки категорияны бирикдиргендиле), экинчи уа  75 килограммда къытхандыла.   
Дагъыда бир уланыбыз Рустам Нахушев (84 кг.) эки сермешинде хорлагъанды, алай ючюнчюсюнде жорукъну бузгъаны ючюн эришиуден чыгъарылгъанды. Алай бла ол кюмюш майдал алгъанды.

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018