Эс бурдургъан эрттегили изданияла

Мальбахов атлы къырал библиотеканы 95-жыллыгъына «Биринчи коллекцияла – фондну мурдору» деген кёрмюч къуралгъанды. Анга бек эртте, Октябрь революциягъа дери да, чыгъарылгъан изданияла салыннгандыла.
Аланы араларында Алексей Толстойну чыгъармаларыны 1908 жылда басмаланнган толу жыйымдыгъы, Н.В. Гогольну 1889 жылда Москвада чыкъгъан 5-томлукъ изданиясы да бардыла. «Руководство к древней истории Востока до персидских войн» деген китапны уа не багъасы барды. Ол Киевде 1879 жылда басмаланнганды. Аны биринчи выпуску Египетге бла египетлилеге аталыпды.
Шведли жолоучу, Тибетни, Синьцзянны, Монголияны тинтиу бла кюрешген Гедин Свен Андерсни (1865-1952) кеси сау заманда басмаланнган «Путешествие Свена Гедина в 1893-97 годах в сердце Азии-Памир-Тибет-Восточный Туркестан» деген сейирлик изданиясыны да бизни библиотеканы фондунда болгъаны къалай аламатды.
Орус тарыхны профессору Александр Густавович Брикнерни Екатерина Экинчини юсюнден китабыны уа не багъасы барды. Ол 1885 жылда басмаланнганды. Автор, аны башчылыкъ этген заманыны тарихлерин санау бла чекленип къалмай, ол ёмюрню кёп сейирлик шартларын туура этеди.
Ол санда аны тоханасы ючюн кюреш къалай баргъанын, Екатеринаны аны ючюн ненча кере ёлтюрюрге кюрешгенлерин, ич политиканы юсюнден да. Дагъыда законла чыгъарыу, къыралгъа оноу этиу къалай къуралгъанын, патчахны энчи жашауун да автор тарых шартлагъа таянып ачыкълайды.  
А.И. Полежаевни 1892 жылда басмаланнган жыйымдыгъына уа аны назмулары, масхара халда жазылгъан поэмалары да киредиле. Ала къалай, не заманда жазылгъанларыны юслеринден да шартла келтириледиле. Поэтни жашау эмда чыгъармачылыкъ жолундан да очерк басмаланады. Александр Иванович Полежаевни «Сашка» деген поэмасы артыкъда белгилиди. Аны ючюн ол 1825 жылда солдатлагъа берилген эди.
«Севастополь. Очерки и рассказы из истории Крымской войны» деген изданияны Д.И.Троицкий картала, суратла эмда портретле бла бирге къурашдыргъанды. Мында озгъан ёмюрледе Россейни Тюрк бла халлары къалай къуралгъанларын,Синоп сермешни юслеринден да окъургъа боллукъду. Дагъыда «Матрос Кошка», «Балаклавское дело», «Сестра милосердия» эмда кёп башха хапарла киргендиле бу китапха.
Кёрмючге салыннган башха изданияла да ким да эс бурурча, кесине кёп жангы шартла табарчаладыла.

Махийланы Азиза.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018