ТАУЛУ ЖУРТНУ ЮСЮНДЕН ФИЛЬМНИ ТЮРКДЕ БЕК ЖАРАТХАНДЫЛА

6 ноябрьде тырныауузчула кеслерини Культура дворецлеринде Къумукъланы Магометни «Юй» деген кинофильмине къараргъа боллукъдула. Бу жаш адамны республиканы жамауаты, андан тышында да иги таныйдыла. Ол бир къауум  къысха метражлы кинону, иги кесек клипни, «Любовь не за горами» комедияны да режиссёруду. Аны «Ах, мой Чегем» деген, Къулийланы Къайсынны сёзлерине Атмырзаланы Элдар жазгъан, кеси жырлагъан жыргъа этилген клипи кимни да ыразы этгенди.  
Былтыр а Магомет «Бичакъ» деген киносун алдыргъанды. Ол къарачай-малкъар бичакъны юсюнденди. Аны да Тюркде былтыргъы 24-чю халкъла аралы фестивальда «Тюрк дунияны киносуну кюню» деген номинацияда кёргюзтгендиле. Ол андан лауреат болуп къайтханды. 
Махтаулу таулу жашны «Юй» атлы чыгъармасы быйыл Тюркде Адан шахарда сентябрьде баргъан "Altın koza" ("Золотой кокон") деген 25-чи халкъла аралы кинофестивальда «Миллет документли кино» деген номинацияда игиледен бирине саналгъанды. Орусча аны аты «Архитектура балкарского жилища» деп айтылады. 
Бу документли кино малкъар халкъны эрттегили жашау турмушуну юсюнденди. Аны сценарийи Эммануил Бернштейн деген белгили тарыхчыны илму, тинтиу ишлерини  мурдорунда жазылгъанды. Аланы хайырланып, тарых илмуланы кандидаты Асанланы Юрий, архитектор Екатерина Кохташвили, къурулушчу Байсыланы Алим, искусствовед Григорий Климовицкий, художник-скульптор Вадим Джиоев  таулуланы юй-журт ишлеуде  эрттегили хунерлерин эсге тюшюрюрге болушхандыла. Валерий Новиков а, Чистые Пруды деген жерде сурат галереяны директору, Эммануил Бернштейнни ишини энчилигин белгилеп, анга уллу багъа бергенин билдиргенди.
Кинону бютюнда магъаналы этген а жаш  композитор Малкъондуланы Ахматны «Минги-Тау» симфониясы бла Отарланы Омар айтхан халкъ жырладыла.
Аны бир-бир жигитлери ана тилибизде сёлешедиле. Бу ишге аллай белгили фестивальда  бийик багъа бергенлери  бизни кино искусствобузда алгъа эслерча атлам этилгенини шартыды.  Аны бизге, малкъар халкъгъа, магъанасын айтыргъа уа сёз жетмейди. 
Фестивальны программасы бир да уллу эди. Анда «Мен азиятма, мен – африканлыма» деген аты бла да болгъанды номинация. Аны эсгертгенлигим, муну къурагъанла узакъ миллетлени, жууукъ  къоншуланы да жыйгъандыла бирге – кинону байрамыны географиясы алай кенг эди. 
Кинофорумда къаралгъан битеудуния кинематографияны ишлерини саны эки жюз бла жарымдан аслам эди. Алагъа онбеш номинацияда беш жюри къауум къарагъанды. Жыйылыуну тарыхыны юсюнден бир къауум сёз: быллай къууум бла Тюркде онсегизинчи кере жыйыладыла. Бек биринчи 1969 жылда болгъанды ол.  Онсегиз жылны унутулуп туруп, ишин жангыдан башлагъанды. 2005 жылдан бери уа тохтамай бардырылады.  
Бу байрамны къурагъанла фахмулу режиссёрлагъа не жаны бла болушлукъ этериклерин билдиргендиле. Айыргъанларына ахча саугъала да этгендиле. Бизни жерлешибиз Къумукъланы Магомет андан хорлам бла къайтханы, сюйюнчюлюкча, алай кирди юйлерибизге. Ызы къалын болсун!

 

Мусукаланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018