Ариу къылыгъы, тизгинлилиги, огъурлулугъу бла айырмалы эди

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 
Ол керти да ачыкъ жюрекли, менсинмеген инсан эди. Школда устаз, директор болуп ишлегенинде да окъуучулары бла къол тутуп саламлашыучусун унутмагъандыла аны таныгъанла. Школ директорладан бири, аны тёгерегиндегиле бла аллай жууукълугъун жаратмагъанлай, юйретирге кюрешгенинде, ол былай жууаплагъанды:
-Багъалы тенгим, унутма, сен да, мен да сабийликден чыкъгъанбыз, школчула да болгъанбыз. Бюгюн мен директорма, тамбла уа ол уллу алим, къырал башчы, врач да болур!
Борис Зулкъарнеевич кеси ёмюрюнде бир адамны аллында бел бюкмегенди. Даражасы да анга кёре бек бийик эди. Кесини ариу къылыгъы, халы, тизгинлилиги, дагъыда алагъа ушагъан кёп адамлыкъ ышанлары бла айырмалы эди ол жамауатда.
Нальчикде педагогика училищени бошагъандан сора, герпегежчи жаш Чечен-Ингуш Республикада къырал педагогика университетни физкультура факультетине кирип, аны да жетишимли тауусуп чыгъады. Биринчи дерси уа физкультурагъа угъай, мамырлыкъгъа жораланнган эди. Ол аны абадан классладан биринде бардыргъанды. Жашла бла къызла анга къулакъ салып тынгылагъандыла. Аны хапары керти шартладан, тарыхладан къуралып, ангылашыныулу болгъанды. Алай бла устаз сагъыш эте билирге юйрете эди окъуучуларын. Андан сора физкультура да башланнган эди. Ол сейир дерс эки жаныны да эслеринде къалгъаны ишексизди.
Бир бирлерин алышындыра жылла да озадыла. Алада къайгъылы, къууанчлы, жетишимли, къыйын кезиуле да боладыла. Аны бек алгъа Герпегеж элде физкультурадан устазгъа, ызы бла билим бериуде ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну таматасына, КъМР-ни Билим бериу министерствосуну бёлюмюню баш специалистини къуллугъуна, 16-чы, андан сора уа 8-чи номерли орта школланы директоруна саладыла. Чеченде уруш башланып, андан республикагъа сабийле келгенлеринде уа, мектеп юч смен бла ишлегенди. 
Жангораз улу уа аны къолунда окъугъан чеченли сабийлени араларында кёпле уллу юйюрледен болгъанларын, аланы аш-суу бла къыйналгъанларын билгенинде, юйюнде не тапса, аны элтип, алагъа берирге кюрешгенди. Юй бийчеси Зоя да локъум, хычин, плов этип, къыйналгъанлагъа кёп кере жибергенди. Кюз арты жетгенде уа, бахчада терекледен алмаланы, эриклени жыйып да юлешгенди ол кезиуде мында жашагъан къауумлагъа. 
Артда ала юйлерине жыйышханларындан сора, ата-аналары школ директорну игилигин унутмагъандыла, сый-намыс бергендиле. Пенсиягъа чыкъгъанындан сора башха окъуучулары да аны жокълагъандыла, ариу, акъыл сёзюн эшитирге излегендиле. 
Устазны иши – аны харкюнлюк жашаууду. Борис Зулкъарнеевичде да тюз алай эди. Кертисин айтханда уа, ол не къыйын жумушдан да артха турмагъанды. Хасанияда терек бахчасы болгъанды, ол эди солууу уруннган инсанны. Ишден бош заманында сагъатла бла алма терекчиклерини араларында айланыр эди, ала бла сёлеше, алагъа ариу айта. Ала чакъгъан кезиуде уа къаллай бир къууанч болгъанды огъурлу иеде. Аллахны хар кырдык чёбюне, суууна, таууна, хар кюнюне къууана билген инсан хаж къылып къайтхан эди, ол аны жюрегини керти излеми болгъаны себепли.
-Бюгюнлюкде биргесине ишлегенле, ол окъутханла да манга тюбеселе, аны юсюнден бир къадар ахшы сёз айтып эсгередиле да, жюрегим кёк бла тенг болады,- дейди юй бийчеси ушагъыбызда, мудах кёзлерин букъдурургъа кюрешип. 
Мен кесим да шагъатма аны адамлыкъ шартына. Юйюню аллында маршрут таксиге миннгенлей, жетер жерине жетгинчи, элни ичинде къаллай бир адам олтурса да, аланы хар бири ючюн ахча тёлер эди, ариу сёлешир эди, жылыулу ышарыуун саугъалар эди. 
Борис Герпегежде туууп ёсгенди. Школда окъугъан заманында юйлерини къатына тенг жашла топну сюрюп башласала, ол а челек бла бир айранны чыгъарып, аланы сыйлагъанды. Бир жол а Минги тау тийресине бир ненча кюннге кетеди. Андан а письмосунда: «Анам, айранынг тауусулмай турамыды?»- деп жазгъан эди. Артда юйдегили болуп, университетни да бошап,  Борисни ишлерге Вольный Ауулгъа 17-чи номерли орта школгъа жибергенлеринде, анасы: «Мени юйюмден жаш угъай, къыз кетгенди»,- деп жарсыгъан эди. Аллай болушлукъчу болгъанды ол, эс тапдыргъан, билеклик этген, жапсара билген. Аны къолу жетмей юйде бир иш тынгылы болмай эди. Артда Хасанияда журт сюеп башлагъанларында да, хар затха уста къоллу Борис кеси юсюнде туруп ишлегенди. 
Аламат жашны, баш иени, къарындашны, атаны, аппаны жууукъ, тенг да атын жаланда огъурлу сёзле бла эсгередиле. Ол юй бийчеси бла эки къыз бла жаш ёсдюргенди. Аланы барыны да бийик билимлери барды. Жашлары Эдуард, ата-анасын, сау элни да бирча мудах этип, ажымлы ауушханды. Къызлары Эльза бла Зульфия, юйюрле къурап, ишлеп, сабийле ёсдюредиле. 
Кёп жылланы  билим бериуде жетишимли ишлегени ючюн Жангораз улу республиканы Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну грамоталарына, бюсюреу къагъытларына тийишли болгъанды. 2011 жылда уа анга «КъМР-ни сыйлы устазы» деген ат да берилгенди. 
Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис кёп сёзлю адам болмаучу эди, сёлешгенде да къатында адамгъа ышарыуун бла жарыкълыгъын саугъалагъан. Бюгюн да эллилени, аны таныгъанланы эслеринде ол таза ниетли инсанча къалгъанды. Ызындан ариу ыз къойгъандан уллу насыб а къайда! Кеси жарыкъча, керти дунияны да нюрю берилсин огъурлу къарындашыма. 

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018