Кёп жумушла тамамланнгандыла, алай этиллик ишле энтта асламдыла

Бу кюнледе Урушну, урунууну, Сауутланнган Кючлени эмда право низамны  сакълаучу органланы ветеранларыны  Нальчик шахарда жамауат организациясыны  президиумуну жыйылыуу болгъанды. Ол Акъ-Сууну администрациясында бардырылгъанды. Анга ветеранланы советине киргенледен сора да, элни  сыйлы  акъсакъаллары да къатышхандыла.
-Хурметли эллиле, совет да, айта кетерге сюеме, бусагъатда бизни жамауат организация, акъсуучуланы тири къаууму да элни атына Белая Речка угъай,  Акъ-Суу деп атауну юсю бла уллу иш бардырабыз. Андан сора да,  элде ветеран организация отчёт кезиуню ичинде тамамлагъан ишлени, этиллик жумушланы юсюнден айтылгъаннга да тынгыларыкъбыз,- деп башлагъанды сёзюн ветеранланы шахар советини председатели Абдуллаланы Мустафа.
Андан сора  да,  ол башчылыкъ этген организация республикада бек уллуладан бири болгъанын (анга 23 767 адам киреди), аладан 109-сун  биринчи  ветеран организацияла къурагъанларын да айтханды. 
- Бизде комитет эмда дайым ишлеген сегиз комиссия барды. Бу элдеги организация да аны санындады. Алай бла журтугъузда кемчиликлени, ахшылыкъланы да кимден да кесигиз, иги билесиз. Аны себепли биз мында организацияны председателини озгъан жылда апрельден башлап бюгюннге дери  ишини юсюнден  докладына тынгыларыкъбыз. 
Бу элде иги кесекге дери  ветеранлагъа башчылыкъ этерик адамны сайлаялмай  тургъанбыз. Насыпха, Гуртуланы Салих бу къыйын эмда жууаплы борчну  боюнуна алыргъа ыразылыгъын билдиргенди. Анга сиз къолугъуздан келгенча болушлукъ этерсиз деп ийнанама,-деп да къошханды тамата.
Гуртуланы Салих а сёзюн болушлукъчулары бла шагъырейлендириуден башлагъанды. Аланы санында:  Бабаланы Малик, Айшаланы Оюс бла Махти, Созайланы Хадиз, Гайыланы Темирбек, Бачиланы Анжела. 
- Акъ-Суу артыкъ уллу тюйюлдю, мында тёрт минг адам жашайды, аладан 984-сю пенсиячыладыла. Аланы араларында урунууну ветеранлары, репрессиялагъа тюшгенле, тылда ишлегенле, афган урушха къатышханла да бардыла. Элни башчысы Созайланы Тахир,  иймамы Чабдарланы Арсен бла бизни организация бир бирни ангылап, бир бирге билеклик эте, эллилеге таплыкъ ючюн  ишлейбиз. Андан сора да, борчубузгъа  ёсюп келген жаш тёлюню юйретиу да киреди,-дегенди Гурту улу.
Ол ветеран организациягъа тюрлю-тюрлю жарсыулары бла эллилени кёплери келгенлерин да чертгенди. Акъ-Сууда уа, сёзсюз, тындырылыргъа керекли аслам жумуш барды. Аладан бир кесегин окъуна сагъынсакъ тамамды: маданият юй болмагъаны, бусагъатдагъы библиотеканы, амбулаторияны мекямлары да оюла тургъанлары, адамла хайырланнган суу асыры кирден, аны ашха хайырланыр амал  болмагъаны, тёртюнчю посёлкада жашагъанла бютюн бек къыйналгъанлары. 
Хау, быргъыла бла баргъан суугъа бир заманда фильтрле орнатхандыла, алай ала да  кёпге мычымагъандыла. Айта, тарыгъа тургъанлыкъгъа эс бургъан жокъду. Акъсуучуланы  жарсытхан тизмеге  канализация болмагъаны, кир-кипчик, къалгъан-къулгъан затла бир жерде  жыйылып, аланы уа итле, малла да тёгерекге чачханлары, элде сабийле, абаданла да жюрюрча жыяу жолчукъланы да жокълукълары да къошулгъанды. 
Бюгюнлюкде элли жашла  боксдан чемпион Гуртуланы Солтанбекни башчылыгъында кеси къоллары бла, кеси къыйынларына  алгъыннгы складны мекямын спорткомплексге тюрлендире турадыла. Сёзсюз, ол бек ахшы шартды. Андан сора да, ала оразада, къурманда акъсуучуланы уллусуна, гитчесине да сейирлик байрамла къурайдыла, спорт майданда эришиуле бардырадыла.  
Гуртуланы Салих айтханнга кёре, организация дагъыда элден чыкъгъан белгили адамла  жашагъан юйлени къабыргъаларында мермер къаннгала орнатыуну да къолгъа алгъанды. Узакъгъа созмай, политика къуллукъчу Чабдарланы Борисни  бла лётчик-испытатель Чабдарланы Ибрагимни атларын ёмюрлюк этер муратлары барды. Ол плиталаны  ала кеслери орнатырыкъдыла. 
Андан сора да, организацияны къауумуна киргенле 15-чи номерли орта школну окъуучулары бла да терк-терк тюбешип, ала бла тюрлю-тюрлю ингирле бардырадыла.  Алай бла «Аскер махтаулукъну шахары», «Уруш жыллада эллилерибиз болдургъан кишилик», «Сиз а  Уллу Ата журт урушну юсюнден не зат билесиз?» дегенча проектле, дагъыда ол темагъа ушакъла, жыйылыула къуралгъандыла. Бу элден кёп белгили адамла да чыкъгъандыла, ала бла байламлы тюбешиуле да терк-терк боладыла.
Ветеран организацияны ишине багъа берип сёлешгенлени араларында Айшаланы Оюс, Хасания элни ветеранларыны башчысы Гайыланы Солтан, шахар советни  келечиси  Уяналаны Владимир эм башхала да болгъандыла. 
Тюбешиуню кезиуюнде хычыуун жумуш да тамамланнганды. Биринчи  ветеран организацияны келечилери Кючмезланы Борисни къызы Еленагъа бла Гайыланы  Шамсудинни жашы Темирбекге абадан тёлюге жюрек халаллыкъларын аямагъанлары, социал-право вопросланы тамамлаугъа салгъан къыйынлары ючюн  ветеранланы шахар советини президиумуну сыйлы грамоталары берилгендиле. Жыйылыуну ахырында окъулгъан докладха кёре бегим къабыл этилгенди.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018