Эки къарындаш республиканы шуёхлукъларын бла байламлыкъларын айнытыуда магъаналы атлам

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла. Регионланы таматалары къарындаш халкъланы  араларында огъурлу къоншулукъ тёрелени айнытыргъа, экономика, гуманитар эм культура бёлюмледе байламлыкъланы мындан ары кючлерге кереклисин айтхандыла. 
Ол кюн республикаланы оноучуларыны тюбешиулеринде  эки жанына да къыйматлы вопросланы юсюнден сёлешиннгенди. Къол салыннган документни магъаналылыгъыны юсюнден соруугъа жууаплай, К.В. Коков  кеслерини заманларында Къабарты-Малкъар бла Къарачай-Черкес биринчилени санында Аслам заманны ичинде байламлыкъ келишимни къурагъанларын белгилегенди. Алай, деп чертгенди КъМР-ни Башчысыны болжаллы халда толтургъан, анга къол салыннган кюнден бери къыралда магъаналы тюрлениуле болгъандыла, жангы онгла ачылгъандыла: «Биз  республикаларыбызны араларында не жаны бла да байламлыкъланы тирилтирге оноу этгенбиз, ол жумуш  бюгюннгю кюнню излемлерине кёре болургъа тийишлиди.  Бизде кёп бирчалыкъла бардыла: миллет тилле, тёреле, адетле. 

Бу миллет энчиликлени  магъаналы шартларын  сакълау эм айнытыу жаны бла къарыуубузну бирикдирирге кереклисин борчха санайбыз. Ол  халкъларыбызны араларында шуёхлукъну мындан арысында  кючлерге болушуругъуна ийнанама. Бусагъатны къыйын заманында  ол бизге бек уллу магъананы тутады».
Мындан арысында байламлыкъланы  къыйматлылыкъларыны юсюнден сёлеше, Темрезланы Рашид былай дегенди: «Къабарты-Малкъарны бла Къарачай-Черкесни  жаш тёлю жамауат организацияларыны бир бирлери бла ишлегенлери  бек магъаналыды. Бюгюнлюкде жаш адамлагъа къаллай эс бёлгенибизге кёре болукъду республикаларыбызны тамблагъы кюнлери да. Аллай аламат жыл  бизни бютюн бирикдирликди, байламлыкъла жюрютюрге жангы онгла ачарыкъды, республикаларыбызны адетлерин, тёрелерин эм культураларын Россейден айырмай айнытыргъа итиниуню кючлерикди».
Къол салыу бла байламлы тюбешиуге КъЧР-ни Парламентини Председатели Александр Иванов, КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышхандыла.

 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018