Къыйын жумушланы тийишли тындыргъанды

Озгъан ыйыкъда «Жылны юйретиучюсю – 2018» Битеуроссей конкурсну регион кезиую байрам халда бошалгъанды. Эсгерте кетейик, анга республиканы хар районундан да бирер келечи, башхача айтханда уа, кеслеринде биринчи жерле алгъанла къатышхандыла. Эришиу юч кюнню ичинде эки тургъа бёлюнюп бардырылгъанды. Жюрини оноууна тийишлиликде аны финалына уа жетеулен чыкъгъан эдиле.
Шабат кюн а къууанчлы жыйылыу Терек шахарны ючюнчю номерли «Нур» сабий садыны мурдорунда ётгенди. Аны хурметли къонакълары КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлюгю ишлери жаны бла комитетини председатели Светлана Азикова, жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны  бла министрни къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков, Терк районну администрациясыны башчысыны орунбасары Пшикан Семёнов, ведомстволу министерствону, районлада билим бериу управленияланы, жюрини келечилери эм башхала болгъандыла.
Келгенлени, бютюнда бег а конкурсха къатышханланы эм ала ишлеген махкемелени, Ауес Мухамедович эришиуню жабылыуу бла алгъышлагъанды.  Ол бюгюнлюкде юйретиучюлени сабийлени жашаугъа кёз къарамларыны тохташыуунда, аланы мектепге хазырлауда къыйынлары, сагъынылгъан жумушну да профессионал даражаны ёсдюрюуде магъанасын чертгенди.
Аны къурагъанлагъа, къонакъбайлагъа да ыспас эте, мындан арысында да окъутууну бу бёлюмюне эс бурулгъанлай турлугъун билдиргенди. Бизде ол жаны бла аслам проект тамамланнганын эсгертип, жылны ахырына садиклеге сегиз жюз чакълы къошакъ жер ишлениригин айтханды. Бирси къонакъла да, алгъышлагъа къошула, бу усталыкъны къыйматын чертгендиле.
Байрамны чеклеринде окъуу майданла да къуралгъандыла. Хар район школгъа дери билим бериу алада не халда болгъанын кеслерини мастер-класслары, методикалы лабораториялары, кёрмючлери бла да ачыкълагъандыла. Аланы хайыры бла бири башхасыны сынамына да тюшюнюрге онг тапхандыла.
Хычыуун жумушну кезиуюнде уа  Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону дипломлары, багъалы планшетле бла да айырмалыланы Ауес Мухамедович саугъалагъанды. Алай бла призёрланы арасында Элбрус районну Тырныаууз шахарыны бешинчи номерли гимназиясыны мектепге дери окъутхан бёлюмюню юйретиучюсю Хаджиланы Аминат да барды. Ол ючюнчю жерге тийишли болгъанды. Биринчилик Зольск районнга жетгенди (Зулетта Бженикова), экинчи уа Прохладный шахарны келечисиди (Ирина Тернова).
Аминат Ахматовна бизге кеси билдиргеннге кёре, эришиу тынч да тюйюл эди. Алай а ол, аны магъанасы профессионал хазырлыгъынгы ачыкълагъанынгдан сора да, коллегаларынгы сынамына тюшюнюуде, жангычылыкъланы билиуде эм аланы кесинги ишингде жетишимли хайырланыуда болгъанын чертгенди.
Ол кюн байрамгъа жыйылгъанла районну  сабийлерини тепсеу, жыр жаны бла хунерлерин да кёргендиле. Конкурсда хорлагъан а аны къырал даражалы кесегине республикабызны атындан къатышырыкъды.

 

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018