Бирге ишлеу эки регионнга да файда келтирир деп умутландырады

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди. Аны къауумунда саулукъ сакълау, инвестицияла, экономиканы айнытыу жаны бла жууаплы къуллукъчула, Сатыу-алыу палатаны келечилери, бизнесменле да бар эдиле. Байрым кюн а КъМР-ни Правительствосуну юйюнде премьер-министр Мусукланы Алий эм жууаплы министрле къонакъла бла тюбешгендиле.  
Аны ача, Алий Тахирович Тула область бла экономика байламлыкъла эрттеден къуралгъанларын, республиканы предприятиялары ары рентген оборудование, кабель элтгенлерин чертгенди. «Тула область экономикасы айныгъан регионладан бириди. Аны промышленностьда онглары уллудула, инвестицияланы кенгертиу жаны бла мадарла толтурулгъандыла»,-деп чертгенди ол.
Къабарты-Малкъарны юсюнден айта, премьер-министр  туризмни айнытыуда, эл мюлкде жетишимлени юслеринден шартла бла шагъырей этгенди.  Энчи эс инвестицияланы кенгертиуге бурулгъанын да чертгенди. «Къырал магъаналы проектлени жашауда бардыргъанда энчи бизнесни онглары хайырланыладыла. Ол а конкуренциягъа чыдамлы продукцияны чыгъарыргъа, жангы ишчи жерле къураргъа, бюджетни файдалылыгъын ёсдюрюрге онг береди»,-дегенди.
Премьер-министр Туладан бизнесменлеге туризм бла байламлы объектлени ишлетгенде, эл мюлк продукцияны асырау эм жарашдырыу сфералада инвестиция проектлени толтургъанда себеплик этиллигин да белгилегенди. «Къабарты-Малкъар ахыр юч жылны ичинде инвестицияланы ёсдюрген он регионну санына къошулгъанды. Алай бизни экономиканы, социальный сфераны айнытыу жаны бла онгларыбыз энтта уллудула. Аны себепли бюгюн   эл мюлк, промышленность эм турист-рекреация сфералада беш инвестиция проект бла шагъырей этерге сюебиз»,-деп билдиргенди ол.
Дмитрий Миляев а Тула областьны делегациясы Къабарты-Малкъаргъа биринчи кере келгенин, жолоучулукъ инвестиция проектлени толтургъанда сынау бла алышыр мурат бла къуралгъанын чертгенди. «Эки субъектин да экономиканы айнытыу, инвестицияланы кенгертиу жаны бла борчла бирикдиредиле»,-дегенди ол.
Къонакълагъа республиканы онгларыны юслеринден документли кино да кёргюзтюлгенди. Анда уа эл мюлк, туризм, жарашдырыучу предприятиялада  тамамланнган проектле къаллай хайыр келтирликлерини юслеринден шартла бар эдиле. 
Премьер-министрни биринчи орунбасары эл мюлк министр Сергей Говоров да агропромышленный комплексде жетишимле бла шагъырей этгенди къонакъланы. Ол айтханыча, бюгюнлюкде бу сферада 24 инвестиция проект толтурулады, ала ахырына жетдирилселе, мингден аслам ишчи жер къураллыкъды. 
Жыйылыуда Тула областьны саулукъ сакълау министри Андрей Третьяков  регионну губернатору Алексей Дюмин КъМР-ни сабий клиникалы больницасына 10 минг сом багъасы медицина оборудование саугъалагъанын билдиргенди эмда коллегасы Марат Хубиевге сертификатны бергенди. 
Ахырында Мусукланы Алий, Дмитрий Миляев эм Андрей Третьяков журналистлени эки регионну арасында байламлыкъланы къурауну онгларыны юслеринден сорууларына жууапла бергендиле. 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018