Ахшыны эл эсде тутады, багъалайды

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды. Жарсыугъа, тилчиликни зараны жетип,  тутмакъгъа да тюшгенди. Андан ишчи фронтха да къатышханды. Ызы бла кёчгюнчюлюкню сынагъан юйюрюн излеп табып, бир къауум заман жашагъанды. Къабыр юлюшюн а ол Къызыл-Къаяда тапханды. 
Быйыл а Таусогъа 112 жыл боллукъ эди. Жашы бла тёрт къызы эм аладан туугъанла да бюгюнлюкде аны сыйын кёргенлей турадыла. Алай бла ыйых кюн Беппайланы юйюрню, жууукъланы эм тийрени  да эслеринде къалырча иш болгъанды. Таусону жашы Абдулкерим кеси жашагъан юйню къабыргъасында атасыны мермер къангасын орнатханды. Аны къууанчлы ачылыууна кёпле жыйылгъандыла. 
Келгенлеге ыразылыгъын билдире, жыйылыуну кёп жылланы Яникой элни администрациясыны таматасы болуп ишлеген, устаз  Байсолтанланы Алий ачханды. Быллай юлгюлю жумушланы  магъаналылыкъларын чертип, ол Беппай улуну жашына эллилени атындан ыспас этгенди. 
Биринчи сёзню уа ол Таусо Сосуевични къолунда ёсген, аны биргесине ол келтирген газетни окъургъа кюрешип ёсген Сарбашланы Азноргъа бергенди. Беппайлары бла ёмюрю къоншулукъда жашап келген акъсакъал а аны эсгере, кёз жашларын тыялмай эди. 
-Ол манга ёз сабийинеча  аллай кёзден къарагъанды. Къолуму кюйдюргенимде, мени Пятигорскге врачлагъа элтип, анда юч ыйыкъ чакълы бакъдыргъанды. Улоу табып ары баргъан а алай тынч тюйюл эди ол заманда. Бек огъурлу адам эди, - деп эсгергенди Сарбаш улу. 
Бу магъаналы эм юлгюлю ишге къатышыргъа КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну  правленини башчысы Беппайланы Муталиф да келгенди. Ол  кесини къысха сёзюнде быллай адам аланы тукъумдан болгъаны бла бек ёхтемленнгенин чертип, энди орамны озгъанла бу мермер къангагъа эс бёллюклерин белгилегенди.  
- Таусону къаллай инсан  болгъанын билмегенле энтта болурла мында. Бу огъурлу ишни хайырындан а эллилери аны бла шагъырей боллукъдула, - дегенди Беппай улу. 
Чегем районну Урунуу, халкъны иш бла жалчытыу эм социальный къоруулау арасыны таматасы Газаланы Залим да сёз берилгенде ата-анасындан Таусону юсюнден кёп эшитип ёсгенин эсгергенди. «Жарыкъландырыучу болгъанындан сора да, дин жаны бла да билимли эди деп да айтадыла. Ол а адамны ич дуниясы кенг болгъанын ачыкълагъан шартды», - дегенди ол. 
Мермер къанганы ачыу жумушну уа акъсакъал Сарбашланы Азнор бла Газаланы Залим тамамлагъандыла. Ызы бла уа битеу жыйылгъанла аны аллында сюелип суратха тюшгендиле. Башда айтылгъаныча, Таусоча адамларын хар юйюр да эсге тюшюрюп, быллай къангала орната турсала, ёсюп келген тёлю аланы сыйларгъа, хурметлерге юйренирикди. Андан тышында да, миллетибизни тарыхына да ол аламат къошумчулукъ боллукъду. Хар ачыкъланнган  къадар тарыхыбызны жангы бети болуп барлыгъы хакъды.

 

Таппасханланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018