Сейирлик эмда хайырлы эришиуле

Нальчикде гуманитар-техникалы колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты къууанчлы халда жабылгъанды. Быйыл анга он тюрлю компетенцияда 63 специалист, студент эм окъуучу къатышханды.
Эришиуледе хорлагъанланы, аланы юйретгенлени, экспертлени, бирсилени да байрам бла алгъышларгъа министерстволаны, ведомстволаны башчылары, окъуу юйлени таматалары, башхала да келгендиле. Алгъадан айтсакъ, быйыл биринчи жерлени онеки адам алгъанды. Онтёртюсю уа экинчи даражалы дипломла бла саугъаланнгандыла. Ючюнчюле уа оналты конкурсант болгъандыла.
Къууанчлы жыйылыуну ача эм чемпионатны да жабылыуун белгилей, жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков бюгюннгю жашауда профессионал усталыкъ хар инсаннга да уллу жетишим болгъанын чертгенди. Биз барыбыз да аллайла бла ёхтемленирге, аладан юйренирге да тийишлибиз, дегенди.
Эришиу бардырылгъан юч кюнню ичинде да майданлагъа сюйюп келгенин айта, аны быллай бийик даражада озарына къыйын салгъанланы барысына да ыразылыгъын билдиргенди. Анда этилген хар энчи жетишим битеулю да болгъанына ийнандыргъанды. Мындан арысында да, ол ызны тутханлай, аны бютюн айныта барыргъа тийишлисин ангылатханды.
Ингирни кезиуюнде Ауес Мухамедович, андан сора да, башха-башха копетенциялада хунерлерин ачыкълагъан къызлагъа бла жашлагъа дипломла, майдалла бергенди. Аланы санында «Социальный ишден» Аталаны Элана (2-чи жер) бла Бийчеккуланы Джамиля (3-чю жер) да бардыла.
Экинчи къауум болуп, саугъаланыргъа сахнагъа «Сетевой эм системалы администрированиеде» айырмалыла чыкъгъандыла. Аланы уа жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Ирина Шонтукова алгъышлагъанды. Эсгерте кетейик, сагъынылгъан компетенцияда уа студентле эм школчула кеслерини санында энчи –энчи эришгендиле. Алай бла биринчи къауумда белгиленнгенлени санында Таумырзаланы Аслан (2-чи жер) бла Хубийланы Раян (3-чю жер) бардыла. Аладан сора да, Ирина Васильевна «Робототехникагъа» къатышханланы саугъалагъанды. Мында уа биринчи жерни Бёзюланы Элдар алгъанды. 
Айхай да, профессионал усталыкъны ачыкълагъан он тюрлю хунерликде энчиликлерин кёргюзтюп, ол кюн белгиленнгенле аз тюйюл эдиле. Аланы санында Селяланы Расул (1-чи жер) бла Умарланы Мурат (3-чю жер) (жашла экиси да «Къургъакъ къурулуш эм штукатуркада» эришгендиле); Жашууланы Виктория (3-чю жер, «Аш хазырлау»); Къулбайланы Зайнаф (3-чю жер, «Экономика эм бухучёт»); Гузойланы Аминат бла Макитланы Мурат (экиси да «Массажда» ючюнчю жерни юлешгендиле). «Тигиучю» компетенцияда уа юч къызыбыз айырмалыгъа саналгъандыла – Жабелланы Альбина (2-чи жер), Залийханланы Залина бла Ёзюкланы Фатимат а ючюнчюле болгъандыла. 
Жашланы бла къызланы жетишимлери бла «Абилимпиксни» къурау комитетини жууаплы секретары, Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону профессионал билим бериу бёлюмюню таматасы Светлана Агирова, урунуу эм социальный къоруулау министрни орунбасары Ратмир Ацканов, Саулукъ сакълау министерствону келечиси Залина Керефова, Промышленность эмда сатыу-алыу министерстводан Фатима Мурзаканова, колледжлени директорлары Заудин Суншев («Къурулушчу»), Барасби Абазов (къонакъбай КБГТК), Анатолий Сохроков (агропромышленный) да алгъышлагъандыла. Эл мюлк колледжни таматасы Хажпаго Кочесоков а Мухамед Балкаровха аны биргесине самолётда учаргъа эркин этген тёртюнчю номерли сертификатны бергенди. Былтыр а ол аллай саугъа бла Дмитрий Сидорцовну къууандыргъан эди.
«Абилимпиксни» къууанчлы халда жабаргъа уа сахнагъа тёртеулен – Селяланы Расул («Къургъакъ къурулуш эм штукатурка), Алихан Молов («Социальный иш»), Салима Ковалёва («Массаж»), Яраги Матиев («Экономика эм бухучёт») чакъырылгъандыла. Светлана Хаджисмеловна бла Барасби Заудинович а къонакълагъа, битеу да эришиуге не аз да къыйын салгъанлагъа ыспас этгендиле. Конкурс биреуню окъуна кеси къарыууна, билимине ийнанырча, ышанырча да этген эсе – ол барыбызны да къууанчыбызды, дегендиле. Ары келгенлени аланы къатларындагъылагъа билеклик этерге унутмазгъа, жандауурлу болургъа чакъыргъандыла.
Кертиси бла да, эришиу кеслерине энчи къайгъырыулукъну излегенлеге жол ачхан жумушду дерге боллукъду. Былтыр бу конкурсда хорлагъан Хубийланы Зухураны («Тигиу иш»), сёз ючюн, кёпле биледиле. Ол, кесини ишин ачып, жетишимли кюрешеди. Къайсы усталыкъда да профессионал даражагъа жетген алай тынч болмагъаны белгилиди.
Къууанчлы жыйылыугъа келгенлени КъМР-ни сыйлы артисти Ауес Зеушев, жырчыла Насыплыланы Астемир бла Диана, Любовь Шерхова, «Эльбрус» тепсеу ансамбль, «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академиядан тюрлю-тюрлю тепсеу, жыр къауумла концерт номерлери бла къууандыргъандыла.

 

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018