Пенсиячыланы мында хурметлейдиле эмда багъалайдыла

«Каббалккоммунэнерго» Нальчикни уллу  предприятияларындан бирине саналады. Ол шахарчыланы электрокюч бла жалчытады эм ток берген мюлкге ремонт бардырады. Быллай къыйын ишде  аслам пенсиячы уруннганы уа бютюн сейирди.  Биз аладан бири,  техника службаны таматасы - баш инженерни орунбасары Виктор Загазежев бла тюбеп сёлешгенбиз.  
Ол айтханнга кёре, бюгюнлюкде  предприятияда пенсия жыл саннга  жетген 56 адам барды.    Ала ишлемеген тенглеринден эсе иги да тиридиле эмда жууаплыдыла. Жамауатха керек болгъанларын биледиле, ол шарт бютюн къарыу къошады,  къартаймай туруугъа себеплик этгенди. Аны ючюн  ала солуугъа кетерге ашыкъмайдыла.  Биргелерине уруннган жаш адамланы  юйретедиле. 
- Абадан къауумну кёбюсюне производствону тюрлю-тюрлю участкаларында урунургъа тюшгенди. Мында иш хакъны ёлчеми уллу болмагъаны ючюн   жаш адамла бери  тартынмагъанлары жарсытады. Жангы келгенни уа  юйретирге  кюрешебиз. Окъууну бошап билим алгъанлыкъгъа,  кёбюсюню  практика жаны бла  сынаулары жокъду. Предриятия ишин къыстау бардырады,  ол себепден кадрла  керекдиле,- дейди  Загазежев. 
 Пенсиячы  Василий Броев а мында 1970 жылдан бери ишлейди, бюгюнлюкде  кабель тартхан участканы тамата мастериди. Бир къауум жылны ток берген сетьледе тамата инженер болуп  тургъанды, «РФ-ни сыйлы энергетики»   атха тийишлиди.  Жаш адамланы юйретиуде уллу къыйыны барды. Ануар Макуашев да предприятиягъа келгенли 46 жыл болады. Бусагъатда пенсиягъа чыкъгъанлыкъгъа,  балансла жаны бла бёлюмге башчылыкъ этеди.  Къолунда окъууну бошап келген беш жаш адам  ишлейдиле.   
Виктор Загазежевни  юсюнден айтханда  уа,  электрокюч бёлюмде  уруннганлы 45 жылгъа  жетеди.  Ол  кесин кёп тюрлю бёлюмде сынагъанды.  «Каббалккоммунэнергогъа»  ол  22 жыл мындан алгъа  келгенди.  Иш кёллюлюгюню хайырындан  предприятияны  таматасыны орунбасарына  дери кётюрюлгенди.  Аны   билими, сынамы да уллуду.    Бюгюнлюкде жаш коллегаларына  къарындашлыкъ этип, алагъа юлгю кёргюзте,  борчун айыпсыз толтурады.  

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018